3 min lezen

Bestuurdersaansprakelijkheid door selectieve betaling

NL

Van selectieve betaling is onder meer sprake als een ondernemer die in moeilijkheden verkeert, ervoor kiest om de schuldeisers die het hardst roepen, en al dan niet dreigen met een faillissementsaanvraag, te voldoen en andere schuldeisers (crediteuren) niet. Selectieve betaling is in beginsel niet onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
. Maar soms kan selectieve betaling wel degelijk leiden tot aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
op grond van onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
van de bestuurder van de onderneming. Er is dan sprake van bestuurdersaansprakelijkheid. Advocaat ondernemingsrecht Sander Schouten legt uit.

Curator stelt bestuurder persoonlijk aansprakelijk

Bij het verrichten van betalingen in het zicht van een faillissement is grote zorgvuldigheid geboden. Selectieve betaling kan tot persoonlijke aansprakelijkheid ( bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
) leiden als bepaalde betalingen worden verricht terwijl het bedrijf afstevent op een faillissement. Over selectieve betaling is veel te doen in de literatuur en rechtspraak. Zo is er veel discussie over de vraag vanaf welk (peil)moment een bestuurder onrechtmatig handelt door het verrichten van selectieve betalingen.

Zowel de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
als bepaalde crediteuren van gefailleerde vennootschappen proberen in de praktijk regelmatig bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen op grond van selectieve betaling. Hoewel selectieve betaling op zichzelf niet onrechtmatig is, kunnen er omstandigheden zijn, die meebrengen dat er onrechtmatig wordt gehandeld door voor faillissement bij de besteding van zijn gelden geen rekening te houden met de (voor)rechten van zijn schuldeisers. Op het moment dat het de bestuurder duidelijk is dan wel moet zijn dat zijn bedrijf niet meer te redden is, is er sprake van een soort omslagpunt. Vanaf dat moment moeten schuldeisers zoveel mogelijk gelijk worden behandeld.

Curator kan selectieve betaling vernietigen

In artikel 47 van de Faillissementswet is bepaald dat als een schuldeiser weet dat het faillissement een onderneming is aangevraagd en desalniettemin betaling door dat bedrijf van zijn factuur ontvangt, de curator deze betaling later kan proberen terug te draaien (“vernietigen”). De letterlijke tekst van het artikel luidt:

“De voldoening door de schuldenaar aan een opeisbare schuld kan alleen dan worden vernietigd, wanneer wordt aangetoond, hetzij dat hij die de betaling ontving, wist dat het faillissement van de schuldenaar reeds aangevraagd was, hetzij dat de betaling het gevolg was van overleg tussen de schuldenaar en de schuldeiser, dat ten doel had laatstgenoemde door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen.”

AMS: advocaat en curator in Amsterdam

AMS Advocaten beschikt over zeer ervaren advocaten op het gebied van faillissementsrecht (insolventierecht). De advocaten worden zelf regelmatig aangesteld als curator in faillissement zodat zij goed weten waarop moet worden gelet bij een (dreigend) faillissement. AMS advocaten kan u bijvoorbeeld adviseren over selectieve betaling, bestuurdersaansprakelijkheid, het verloop van een faillissement en het contact met de curator. Ook kunnen zij u bijstaan in een procedure tegen de curator.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence