3 min lezen

Schuldeiser kan bestuurder failliete BV aansprakelijk stellen

NL

Wanneer een vennootschap in staat van faillissement wordt verklaard kunnen de schuldeisers vaak fluiten naar hun vorderingen. In het merendeel van alle faillissementen beschikt de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
immers over onvoldoende actief om de concurrente (de gewone) schuldeisers zoals de leveranciers (een deel van) hun vordering te voldoen. Soms is het mogelijk om de bestuurders van de failliete schuldenaar aansprakelijk te stellen voor de onbetaald gebleven vordering. Advocaat insolventierecht Sander Schouten legt uit. 

 

Aansprakelijkstelling bestuurder door curator

Nadat een faillissement is uitgesproken kan een bestuurder op verschillende manieren aansprakelijk worden gesteld (bestuurdersaansprakelijkheid). Allereerst beschikt de curator over een aantal wettelijke mogelijkheden om tot een dergelijke aansprakelijkstelling over te gaan. Zo biedt artikel 2:248 BW de curator de mogelijkheid om het bestuur aansprakelijk te stellen voor het tekort in het faillissement indien het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Ook kan de curator het bestuur aansprakelijk stellen voor onrechtmatige onttrekkingen die voorafgaand aan het faillissement zij gedaan. Dergelijke onttrekkingen kunnen vaak sowieso worden bestempeld als een onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
(of faillissementsfraude), maar indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan kan de zogenaamde faillissementspauliana De voorzienbare benadeling van de boedel door onverplichte rechtshandelingen die de schuldenaar voorafgaand aan het faillissement zijn verricht
» Meer over faillissementspauliana
faillissementspauliana
worden ingeroepen. Het moet dan gaan om onverplichte rechtshandelingen die de schuldenaar voor de faillietverklaring heeft verricht en waarvan deze wist of behoorde te weten dat daarvan benadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn. Ook een verplichte rechtshandeling Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met rechtsgevolg.
» Meer over rechtshandeling
rechtshandeling
kan soms als een paulianeuze rechtshandeling worden bestempeld en door de curator worden vernietigd.

Aansprakelijkstelling bestuur rechtstreeks door schuldeiser

Bovenstaande mogelijkheden zijn middelen die slechts aan de curator ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
staan en die hij ten behoeve van de gemeenschappelijke crediteuren kan uitoefenen. Maar ook een individuele crediteur kan soms het bestuur aansprakelijk stellen voor zijn onbetaald gebleven vordering. De schuldeiser moet dan kunnen aantonen dat het bestuur rechtstreeks naar de betreffende schuldeiser onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
heeft gehandeld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het bestuur voorafgaand aan de faillietverklaring namens de vennootschap schulden heeft gemaakt op een moment dat hij wist danwel behoorde te weten dat de vennootschap niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen. Dit wordt de Beklamel-norm De regel dat een bestuurder van een B.V. onrechtmatig handelt als hij namens de B.V. overeenkomsten aangaat waarvan hij weet dat de B.V. deze niet zal (kunnen) nakomen.
» Meer over beklamel-norm
Beklamel-norm
genoemd. Ook kan een bestuurder soms rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld omdat hij  voorafgaand aan de faillietverklaring namens de vennootschap betalingstoezeggingen heeft gedaan terwijl hij wist dat deze toezeggingen niet konden worden nagekomen. Indien de schuldeiser als gevolg van deze niet nagekomen betalingstoezeggingen schade heeft geleden, bijvoorbeeld doordat hij ten gevolge van deze toezeggingen incassomaatregelen heeft ingesteld, kan hij deze schade in sommige gevallen verhalen op het bestuur. Indien u vermoedt dat u een vordering op een failliete vennootschap heeft die op het bestuur kan worden verhaald, bent u welkom deze kwestie aan ons voor te leggen zodat wij u kunnen adviseren of het zinvol is actie tegen het bestuur te ondernemen.

Advocaat faillissementsrecht / insolventierecht

De advocaten van AMS Advocaten worden regelmatig aangesteld als curator in faillissementen of als bewindvoerder in surseances van betaling. Onze advocaten hebben dan ook veel ervaring met het faillissementsrecht en zijn goed in staat om schuldeisers bij te staan die een geschil hebben met een bestuurder van een failliete vennootschap of met een curator.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence