3 min lezen

Bestuurder BV aansprakelijk voor benadeling van een schuldeiser?

NL

Selectieve betaling van crediteuren is niet zonder meer onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
, ook al zal een crediteur wiens vordering onbetaald blijft daar anders over denken. Een ander geval is wanneer een vennootschap willens en wetens vorderingen van één schuldeiser onbetaald laat terwijl te voorzien is dat deze schuldeiser hierdoor wordt benadeeld en schade lijdt. In deze situatie worden meestal de bestuurders aangesproken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid
. Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma bespreekt een recente uitspraak van de rechtbank hierover.

 

Ontbinding overeenkomst vanwege wanprestatie

eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
Eiser
in deze zaak heeft met QPH BV op 1 januari 2004 een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
gesloten voor de duur van 9 jaar waarin eiser zich verplichtte om jaarlijks een concert te verzorgen ten behoeve van QPH BV. Voor elk concert zou eiser een bedrag van ruim € 45.000 ontvangen. Eiser heeft tot en met 2005 concerten verricht. In 2009 heeft eiser de overeenkomst ontbonden omdat QPH BV haar (betalings)verplichtingen niet zou nakomen. Bij verstekvonnis is QPH BV door de rechtbank veroordeeld om aan eiser een (schade)bedrag te voldoen van ruim € 250.000. QPH BV biedt echter geen verhaal.

Advocaat ondernemingsrecht start procedure

De advocaat van eiser besluit om de bestuurder van QPH BV aan te spreken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
. Eiser stelt in de procedure dat de bestuurders jegens hem aansprakelijk zijn uit hoofde van onrechtmatige gedragingen omdat zij als bestuurders hebben bewerkstelligd of bewust toegelaten dat QPH BV haar verplichtingen jegens eiser onder de overeenkomst niet is nagekomen terwijl zij wisten of redelijkerwijs hadden behoren te begrijpen dat QPH BV geen verhaal zou bieden voor de schade bij eiser.

Bestuurder aansprakelijk bij persoonlijk ernstig verwijt

De rechtbank overweegt dat een bestuurder onder omstandigheden aansprakelijk kan worden gehouden wegens benadeling van een schuldeiser van de vennootschap door het onbetaald en onverhaalbaar blijven van diens vordering. De bestuurder is pas aansprakelijk als hem persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van de oorzaak van het onbetaald en onverhaalbaar blijven van de vordering.

Verhaalschade voorzienbaar door bestuurder

Volgens de rechtbank staat vast dat tot medio 2008 QPH BV nog in staat was eiser te voldoen. Het bestuur heeft er echter voor gezorgd dat QPH niet werd betaald in 2008 terwijl wel andere crediteuren werden voldaan. De bestuurder van QPH BV behoorde redelijkerwijs te begrijpen dat, doordat hij niet bewerkstelligde dat de overeenkomst tussen QPH BV en eiser werd afgewikkeld (door evt. afkoopsom) en evenmin ervoor zorgde dat QPH het contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
nakwam, zijn gedrag schade zou veroorzaken bij eiser. Temeer daar voorzienbaar was dat QPH BV deze verplichtingen later niet meer zou kunnen nakomen en geen verhaal meer zou kunnen bieden.

Advocaat bij bestuurdersaansprakelijkheid

Door zich zo jegens eiser te gedragen maar intussen wel andere schuldeisers te betalen, kan de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt worden gemaakt ten aanzien van de daarna ontstane verhaalsschade bij eiser. De bestuurder wordt dan ook aansprakelijk gesteld voor de schade op grond van een onrechtmatige daad.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence