3 min lezen

BV biedt geen verhaal voor schuldeiser: bestuurder persoonlijk aansprakelijk?

NL

In een recent arrest ging het Hof in op de vraag of de bestuurder van een BV persoonlijk aansprakelijk kon worden gehouden voor het ontbreken van vermogen in de BV. De schuldeiser vond van wel omdat de betreffende bestuurder heeft bewerkstelligd dat er geen vermogen werd opgebouwd. Hoe gaat het Hof om met een dergelijk vraagstuk? Advocaat bestuurdersaansprakelijkheid Marco Guit, bespreekt de zaak.

 

De relevante feiten: ontbinding VOF

Food Quality BV en Advies BV zijn twee vennoten van een vennootschap onder firma die zich bezig houdt met bedrijfscatering en advies. Zij besluiten hun samenwerking te beëindigen. Maar ondanks de gesloten beëindigingsovereenkomst gaat de ontvlechting van de activa en passiva moeizaam. Het komt aan op een rechtbankprocedure. De rechter oordeelt in een vonnis dat aan Food Quality BV de activiteiten zal voortzetten en dat zij hiervoor aan Advies BV een bedrag van € 56.000 als uitkoopsom verschuldigd is.

Incassomaatregelen bij niet betaling uitkoopsom

Na het vonnis blijkt Food Quality BV geen enkel verhaal te bieden. Advies BV schakelt een incasso advocaat in die een procedure start tegen de bestuurder van Food Quality BV. Volgens Advies BV is de bestuurder persoonlijk aansprakelijk omdat hij heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de BV haar verplichtingen voortvloeiende uit de beëindigingsovereenkomst ter zake van Advies BV niet nakomt. De bestuurder heeft de cateringactiviteiten namelijk geëxploiteerd / voortgezet vanuit zijn eenmanszaak. Hierdoor heeft de bestuurder bewerkstelligd dat er geen inkomsten werden gegenereerd in Food Quality BV en er geen verhaal werd opgebouwd.

Onmogelijkheid nakoming BV was voorzienbaar

In eerste aanleg wordt de vordering van Advies BV afgewezen. In hoger beroep overweegt het Hof als volgt. Weliswaar was de bestuurder al voor de uitspraak overgegaan tot exploitatie van de activiteiten vanuit zijn eigen eenmanszaak, maar hij had op dat moment kunnen voorzien dat Food Quality BV enig bedrag aan Advies BV zou moeten betalen in verband met de uitkoop. De bestuurder wist dus dat zijn handelswijze ertoe zou leiden dat er geen verhaal in de vennootschap zou worden opgebouwd.

Hof: Bestuurder persoonlijk ernstig verwijt

De bestuurder kan een persoonlijk ernstig verwijt gemaakt en handelt daarom onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
jegens Advies BV. Dit geldt des te meer nu Food Quality BV wel management fees opnam wetende dat de vennootschap niet in staat was om deze fees terug te betalen. Dit gegeven maakt het extra kwalijk dat de bestuurder Food Quality BV de mogelijkheid van het opbouwen van vermogen (en dus verhaal) heeft ontnomen. Daarnaast acht het Hof de bestuurder ook persoonlijk –en dus niet in zijn hoedanigheid als bestuurder- aansprakelijk. De bestuurder wordt dan ook veroordeeld tot betaling van de uitkoopsom.

AMS Advocaten bij bestuurdersaansprakelijkheid

In uitzonderlijke gevallen kan naast de vennootschap ook de bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade. Zo is in de jurisprudentie uitgemaakt dat wanneer het bestuur schulden heeft gemaakt op een moment dat men wist dan wel behoorde te weten dat de vennootschap niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen, onrechtmatig handelt en aansprakelijk is voor de daardoor geleden schade (de zgn. Beklamel-norm). Voorts kan er sprake zijn van aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
als de bestuurder zelf onrechtmatig handelt als persoon.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence