3 min lezen

Bestuurdersaansprakelijkheid: een overzicht van de recente rechtspraak

NL

De laatste tijd zijn er op dit blog diverse uitspraken behandeld waarin de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van een bestuurder van een vennootschap aan de orde was. De jurisprudentie op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
is de laatste tijd flink in beweging, en de vraag of een bestuurder kan worden aangesproken is steeds zeer feitelijk van aard. Advocaat bestuurdersaansprakelijkheid Hidde Reitsma zet de zaken daarom op een rijtje.

Bestuurder aansprakelijk bij ernstig persoonlijk verwijt

Wanneer je met een vennootschap overeenkomsten aangaat, is de vennootschap in principe verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming hiervan. Onder bijzondere omstandigheden kan je echter ook de bestuurder aanspraken. In dat geval spreken we van bestuurdersaansprakelijkheid. De hoofdregel is dat een bestuurder alleen dan aansprakelijk is als hem een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. Dit is onder meer het geval als de bestuurder bij het aangaan van een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
met een derde wist of behoorde te weten dat de vennootschap niet zou kunnen nakomen (wanprestatie) en ook geen verhaal zou kunnen bieden voor de eventuele schade (de zogenaamde Beklamelnorm). Maar een bestuurder kan ook op grond van een door hem zelf gepleegde onrechtmatige daad aansprakelijk zijn (zie bespreking arrest Hoge Raad).

Onbetaalde facturen: betalingsonwil?

Bij het vaststellen van bestuurdersaansprakelijkheid speelt het moment van het aangaan van de overeenkomst door een vennootschap een grote rol. Dit blijkt uit een recente uitspraak waarin een advocatenkantoor de bestuurders van een vennootschap hadden gedagvaard in verband met onbetaalde facturen. Het advocatenkantoor stelde zich op het standpunt dat de bestuurders bij het geven van de opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
wisten of hadden moeten weten dat de vennootschap niet in staat zou zijn om de facturen te betalen.

Moment van aangaan verplichting niet vastgesteld

De rechtbank overweegt dat in de procedure niet duidelijk is gesteld wanneer de vennootschap de opdrachten (waarop de facturen betrekking hebben) heeft verstrekt aan het advocatenkantoor. De rechtbank kan dan ook niet vaststellen of de bestuurders op dat moment wisten of hadden moeten weten dat de vennootschap niet over inkomstenbronnen beschikten om het advocatenkantoor te betalen voor haar werkzaamheden. De vordering wordt daarom afgewezen.

Naïef zakendoen of bewust leeghalen BV?

Bewijzen dat een bestuurder wist dat een vennootschap niet zou kunnen betalen noch verhaal zou kunnen bieden, is niet altijd eenvoudig, zoals blijkt uit een andere recente uitspraak.  Maar soms spreken de feiten voor zich: de bestuurders van een vennootschap die hebben ingestemd met de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van activa van de vennootschap naar een zustermaatschappij Een groepsmaatschappijen op gelijk niveau in een groep vennootschappen.
» Meer over zustermaatschappij
zustermaatschappij
waardoor er geen verhaal mogelijk was voor een grote schuldeiser, werden door het hof op aansprakelijk gehouden voor de tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
van de vennootschap jegens die schuldeiser.

AMS advocaten bij bestuurdersaansprakelijkheid

De rechtspraak op dit gebied is erg in beweging. Wilt u meer advies over het aanspreken van bestuurders voor onbetaalde rekeningen of heeft u onverhoopt zelf te maken met een aansprakelijkheidstelling, neemt u dan contact op met één van onze ervaren advocaten.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence