4 min lezen

Bestuurders aansprakelijk bij betalingsonwil

NL

De bestuurders van een vennootschap die hebben ingestemd met de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van activa van de vennootschap naar een zustermaatschappij Een groepsmaatschappijen op gelijk niveau in een groep vennootschappen.
» Meer over zustermaatschappij
zustermaatschappij
waardoor er geen verhaal mogelijk was voor een grote schuldeiser, zijn aansprakelijk voor de tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
van de vennootschap jegens die schuldeiser. Dit blijkt maar weer eens uit een recent arrest van het Hof Arnhem. Advocaat bestuurdersaansprakelijkheid Hidde Reitsma legt uit wanneer sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
.

 

Bestuur van rechtspersoon is in principe niet aansprakelijk

Een bestuurder van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid (BV/NV) is in beginsel niet aansprakelijk voor schulden van de vennootschap. Dat houdt onder meer in dat schade veroorzaakt door handelingen of tekortkomingen van de rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
niet op het privévermogen van de bestuurder kan worden verhaald. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel.

Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van OD: Beklamel-norm en betalingsonwil

Naast de wettelijk geregelde gevallen van bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement (als sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur, waarvan vaststaat dat dit een belangrijke oorzaak was van het faillissement), kan een bestuurder ook aansprakelijk worden gehouden als de bestuurder een verplichting aangaat namens de vennootschap terwijl hij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de vennootschap deze verplichting niet zal kunnen nakomen en geen verhaal zal bieden voor de schade (de zgn. Beklamel-norm). De bestuurder handelt dan onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
jegens de schuldeiser, waarvan hij immers weet dat die niet betaald kan worden. Hetzelfde geldt als sprake is van betalingsonwil: de bestuurder van BV op zich die wel kan (of kon) betalen, maar die er zonder goede reden voor zorgt dat de BV niet betaalt, en ook geen verhaal biedt, handelt ook onrechtmatig.

Ernstig verwijt bestuurder vereist voor aansprakelijkheid

Ook kan sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid als een bestuurder heeft toegelaten dat de door hem bestuurde vennootschap een reeds eerder aangegane overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
niet nakomt. Het zal dan van de concrete omstandigheden afhangen of het aan de bestuurder te maken verwijt voldoende ernstig is.

Curator start procedure tegen bestuurders

In deze zaak betrof het een geschil omtrent een door BV X onbetaald gelaten rekening van een –inmiddels failliete- schuldeiser. De curatoren van schuldeiser hadden –naast BV X- ook de bestuurders van BV X persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de schade omdat er sprake zou zijn van betalingsonwil. In een incassoprocedure tegen de BV en de bestuurders hebben de curatoren betaling van het openstaande bedrag gevorderd.

Hof: bestuurders aansprakelijk door medewerking aan overdracht activa

Het Hof oordeelt dat er inderdaad sprake van bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurders hadden namelijk ingestemd met overdracht van de activiteiten c.q. activa van de vennootschap aan de zusterpartij zonder een voorziening op de balans op te nemen of op andere wijze geld te reserveren voor de vordering van schuldeiser. Omdat bestuurders konden weten dat de vennootschap na de overdracht niet meer aan haar betalingsverplichting kon voldoen en deze betalingsverplichting in voldoende mate vast stond, is er sprake van betalingsonwil.

Het handelen van bestuurders was zodanig onzorgvuldig dat hen daarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt, aldus het Hof Arnhem.

Advocaat voor risicoanalyse bestuurdersaansprakelijkheid

Het hangt altijd van de omstandigheden af of een bestuurder mogelijk aansprakelijk is voor een wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
van een vennootschap. In dit geval was er overduidelijk sprake van het leeghalen van een BV om betaling van de vordering bewust onmogelijk te maken maar ook bij meer onschuldige gevallen kan een bestuurder te maken krijgen met een aansprakelijkheidsstelling. De rechtspraak op dit terrein is constant in beweging en een advocaat kan beter inschatten waar zich de juridische valkuilen bevinden.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence