5 min lezen

AMS: vastgoed advocaten in Amsterdam

NL

AMS Advocaten in Amsterdam is gespecialiseerd in het vastgoedrecht. Onze advocaat vastgoedrecht heeft niet alleen veel ervaring met het onderhandelen over en het opstellen van overeenkomsten over vastgoed, maar procedeert daar ook over voor zijn cliënten, indien dat nodig is. Op onze website vindt u veel informatie over het vastgoedrecht. Vastgoed advocaat Thomas van Vugt licht toe. 

Koopovereenkomst opstellen

Bij de aankoop en verkoop van onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerend goed
zijn de belangen altijd groot. Een correcte vastlegging van de gemaakte afspraken is dan ook een vereiste. Bij de verkoop van bijna ieder onroerend goed is wel iets bijzonders aan de hand. Te denken valt bijvoorbeeld aan de situatie dat een deel van het verkochte is verhuurd of in gebruik gegeven, dat groot onderhoud te verwachten is, of dat een verkoper juist heeft gegarandeerd dat een bepaalde belangrijke investering al is gedaan en dus niet meer te valt te verwachten (zoals bijvoorbeeld het opnieuw funderen van een pand, wat in Amsterdam veelvuldig voorkomt). Onze advocaten vastgoedrecht kan het koopcontract tot in detail met u opstellen of beoordelen. Daarmee kunnen kostbare en tijdrovende procedures worden voorkomen.

Verborgen gebrek

Over een gebrek aan een verkochte woning ontstaan vaak geschillen. Of de verkoper aansprakelijk is hangt ten eerste af van de vraag of het gaat om een zichtbaar gebrek of een verborgen gebrek Gebreken aan een werk die pas na oplevering worden ontdekt en niet tijdens de oplevering ontdekt hadden kunnen worden.
» Meer over verborgen gebrek
verborgen gebrek
. In het algemeen is de verkoper niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken, die bij oplettende inspectie gezien en bemerkt hadden kunnen worden. Bij verborgen gebreken ligt dat echter anders. Verborgen gebreken zijn gebreken waar de koper pas na de levering ( overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
) achter komt. Of de verkoper voor deze gebreken aansprakelijk is, is niet altijd een gemakkelijke vraag. In het algemeen bepaalt het Burgerlijk Wetboek dat het huis de eigenschappen moet bezitten die de koper op grond van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
mocht verwachten. Bezit het huis die eigenschappen niet, dan kan de verkoper aansprakelijk zijn.

Mandeligheid

Mandeligheid is een bijzonder vorm van mede- eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
, die niet alleen door eigenaren van onroerende zaken in het leven kan worden geroepen maar ook door appartementseigenaren. Mandeligheid onstaat wanneer een onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerende zaak
, zoals een muur, een hek of een schutting, gemeenschappelijk eigendom is van twee of meer eigenaars. In de wet is een aantal vereisten opgenomen voor de vestiging van een mandeligheid.

Erfdienstbaarheid

Het bekendste voorbeeld van een erfdienstbaarheid is het recht van overpad Het recht om van andermans grond gebruik te mogen maken.
» Meer over recht van overpad
recht van overpad
; het recht om van andermans grond gebruik te mogen maken. Een erfdienstbaarheid is dus een last, waarmee een onroerende zaak ten behoeve van een andere onroerende zaak is bezwaard. De eigenaar van het zogenoemde dienende erf mag niet zomaar een maatregel treffen die in strijd is met de erfdienstbaarheid aan het heersende erf.

Vereniging van eigenaren

Aan een appartementsrecht Een eigendomsaandeel in een gedeelte van een gebouw (appartement) alsmede een exclusief gebruiksrecht op dat gedeelte.
» Meer over appartementsrecht
appartementsrecht
is automatisch het lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaren (VVE) Het zelfstandige besluitorgaan waarin alle appartementseigenaren van een gebouw zijn vertegenwoordigd.
» Meer over vereniging van Eigenaren (VVE)
vereniging van eigenaren
(VvE) verbonden. De vereniging van eigenaars is een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
. Dat betekent dat de VvE besluiten kan nemen en zelfstandig naar buiten toe kan optreden en overeenkomsten kan aangaan. Sinds 1 januari 2010 dienen alle Verenigingen van Eigenaars te zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel Een publieke instelling gericht op advisering en ondersteuning van ondernemers en beheerder van het Handelsregister.
» Meer over kamer van Koophandel
Kamer van Koophandel
.

Kettingbeding

Een overeenkomst heeft normaal gesproken alleen werking tussen de contractspartijen. Bij onroerend goed is het echter mogelijk om af te spreken dat een bepaalde verplichting bij verkoop over zal gaan op de nieuwe eigenaar. Het gaat dan steeds om een verplichting om iets te dulden of om iets niet te doen. Er is dan sprake van een kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 BW. Het kettingbeding wordt in de praktijk vaak verward met de kwalitatieve verplichting.

Aansprakelijkheid makelaar

Als een makelaar een zodanige fout maakt dat hij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met zijn opdrachtgever, is het mogelijk om de makelaar met suucces aansprakelijk te stellen voor de schade die daar het gevolg van is. Of een makelaar aansprakelijk is hangt af van het antwoord op de vraag of de makelaar heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en handelend makelaar in gelijke omstandigheden mocht worden verwacht. Aansprakelijkheid van de makelaar is steeds afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval.

Aansprakelijkheid notaris

De notaris is onderworpen aan tuchtrecht. De notaris kan, naast de civielrechtelijke aansprakelijkheid, tuchtrechtelijk aansprakelijk zijn voor zijn handelen. Wanneer sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar gedragingen en/of klachten over de dienstverlening van de notaris kan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (de KNB) gevraagd worden om te bemiddelen. Als de Tussenkomst Wanneer een derde een zelfstandige procespartij wil innemen in een reeds aanhangig geschil.
» Meer over tussenkomst
tussenkomst
van de KNB niets uithaalt, kan ook een klacht tegen de notaris worden ingediend bij de Kamer van Toezicht.

 

 

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence