2 min lezen

vereniging van eigenaren

Denise Janssen
Denise Janssen
Neem contact op

Splitsing in appartementsrechten

Een appartementsrecht is een recht dat welbeschouwd uit twee onderdelen bestaat: enerzijds gaat het om een aandeel in de eigendom van een gebouw, anderzijds gaat het om een exclusief gebruiksrecht van een bepaald gedeelte van dat gebouw. Kortom: een mede-eigendomsrecht en een gebruiksrecht. De gerechtigde tot een appartementsrecht wordt ook wel aangeduid als appartementseigenaar.

Splitsingsakte

Splitsing in appartementsrechten geschiedt door middel van een notariële akte, gevolgd door inschrijving van die akte in de openbare registers. De wet somt een aantal vereisten op waaraan de inhoud van de akte van splitsing ten minste moet voldoen. Het gaat dan onder meer om de vermelding van de plaatselijke ligging van het gebouw.

Lidmaatschap VvE

Aan een appartementsrecht is automatisch het lidmaatschap van de vereniging van eigenaren (VvE) verbonden. De vereniging van eigenaars is een rechtspersoon. Dat betekent dat de VvE besluiten kan nemen en zelfstandig naar buiten toe kan optreden en overeenkomsten kan aangaan. Sinds 1 januari 2010 dienen alle Verenigingen van Eigenaars te zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Splitsingsreglement

In het splitsingsreglement staat onder meer hoe de VvE vergadert en met hoeveel stemmen een besluit in de VvE goedgekeurd wordt. In het splitsingsreglement moet zijn opgenomen welke schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaren komen. Ook moet er een regeling in staan omtrent een jaarlijks op te stellen exploitatierekening en een regeling omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gedeelten die niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Alle appartementseigenaars hebben toegang tot de vergadering. De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. De voorzitter van de vergadering wordt uit de leden van de vereniging benoemd. Een bestuurder van de VvE kan niet ook voorzitter van de vergadering zijn.

Bijdrageplicht

Elke appartementseigenaar is verplicht om bij te dragen in de kosten die op grond van het reglement voor rekening van de gezamenlijke eigenaars komen. Deze bijdrageplicht is voor iedere appartementseigenaar gelijk, tenzij in het regelement een andere verhouding is aangegeven. Het blijkt in de praktijk vaak ingewikkeld te zijn om voor de verhouding van ieders bijdrageplicht een goede verdeelsleutel te vinden.

Advocaat Vereniging van Eigenaren

De advocaat vastgoedrecht van AMS Advocaten heeft veel ervaring in het adviseren en procederen over geschillen binnen de vereniging van eigenaren. Onze advocaten zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence