2 min lezen

vve organen

Denise Janssen
Denise Janssen
Neem contact op

Een VvE heeft verschillende organen, elk met hun eigen rechten, plichten en bevoegdheden. De belangrijkste zijn hieronder genoemd. Meer informatie over de organen van de VvE treft u op de pagina’s waarnaar wordt verwezen.

Vergadering van Eigenaars

Het hoogste orgaan van de VvE is de vergadering. Die is bevoegd om alle beslissingen te nemen over onderwerpen die niet in de splitsingsakte, aan andere organen, zijn toegekend. Alle eigenaren hebben het recht om de vergadering van de VvE bij te wonen en daarin stemrecht uit te oefenen. Lees meer over de VvE vergadering.

VvE bestuur

Het VvE bestuur wordt gevormd door een oneven aantal van één of meerdere personen. De belangrijkste taak van het bestuur is om de besluiten van de vergadering uit te voeren en om de jaarrekening op te maken. Ook beheert het bestuur de financiën van de VvE en zorgt zij voor het innen van de eigenarenbijdragen. Lees meer over het VvE bestuur.

Voorzitter van de vergadering

De voorzitter van de vergadering is degene die de vergaderingen bijeenroept, de vergadering voorzit en bevoegd is akkoord te geven aan het bestuur voor uitgaven uit het reservefonds. De voorzitter van de vergadering kan lid zijn van het bestuur, maar dat hoeft niet. In elk geval mag dat niet als het bestuur uit één persoon bestaat. Lees meer over de voorzitter van de vergadering.

Kascommissie

De kascommissie van de VvE bestaat uit minimaal twee leden die tevens lid moeten zijn van de VvE. De taak van de kascommissie is om de door het bestuur opgestelde jaarstukken op getrouwheid te controleren en advies uit te brengen aan de vergadering over het al dan niet vaststellen daarvan. Lees meer over de kascommissie.

Overige commissies

De vergadering is bevoegd om overige commissies te benoemen, bijvoorbeeld met het oog op een bepaalde activiteit of taak (tuinonderhoud, verbouwingscommissie, etc.). Die commissies hebben echter geen zelfstandige beslissingsbevoegdheden, tenzij in de splitsingsakte anders is bepaald. Lees meer over overige VvE commissies.

VvE-beheerder

Een VvE-beheerder is niet een orgaan van de VvE, maar wordt vaak ingeschakeld om het bestuur te ondersteunen. Een professionele VvE-beheerder neemt het bestuur zo veel taken uit handen, en kan haar én de vergadering adviseren. Lees meer over de VvE-beheerder.

Nieuws-
brief

Ravel Residence