Bestuur

In de splitsingsakte van de VvE, dat meestal is gebaseerd op één van de 5 modelreglementen, is bepaald wat de samenstelling van het bestuur moet zijn. In de oudere modelreglementen staat dat het bestuur wordt gevormd door 1 persoon (vaak wordt nog gesproken over administrateur). In de nieuwere modelreglementen is het gebruikelijker dat het bestuur uit één of meerdere personen bestaat, zolang het maar om een oneven aantal gaat. Om deel uit te mogen maken van het bestuur is niet vereist dat de bestuurder ook lid is van de VvE. Er kunnen dus ook één of meerdere externe bestuurders worden benoemd. Soms is dat een VvE-beheerder.

Taken en bevoegdheden VvE bestuur

In de splitsingsakte staan de rechten, plichten en bevoegdheden van het bestuur. Die rechten, plichten en bevoegdheden komen aan iedere bestuurder afzonderlijk toe, ongeacht de onderlinge taakverdeling die zij hebben zoals penningmeester, voorzitter of secretaris. Dat betekent dus in principe dat iedere bestuurder de in de splitsingsakte neergelegde verplichtingen na moet komen. Daarnaast geldt ook dat iedere bestuurder bevoegd is om de in de splitsingsakte neergelegde bevoegdheden uit te oefenen. De plichten van het bestuur zijn onder andere het afsluiten van VvE verzekeringen, het opstellen van de jaarrekening en de begroting en het voeren van verweer in procedures.

Bestuur besluit over onderhoud

Daarnaast beslist het bestuur over het door de VvE uit te voeren onderhoud, mits dat onderhoud valt binnen de door de vergadering goedgekeurde begroting. Belangrijk is wel dat het bestuur voor diverse handelingen volmacht nodig heeft van de vergadering van eigenaars. Bijvoorbeeld in het geval er onderhoud wordt verricht dat buiten de door de vergadering goedgekeurde begroting valt. Daarnaast is volmacht vereist als de VvE heeft geconstateerd dat een lid een betalingsachterstand heeft in de maandelijks verschuldigde ledenbijdrage, en er een procedure gestart moet worden. Als een bestuur die procedure zou starten zonder toestemming van de vergadering van eigenaars, dan kan de VvE door de rechter niet ontvankelijk verklaard worden.

Penningmeester, secretaris, voorzitter

Het bestuur van de VvE kan onderling de taken verdelen. Zo wordt vaak een penningmeester aangewezen (beheerder van de financiën van de VvE), een secretaris (zorgt voor de in- en externe correspondentie) en een voorzitter (coördineert de werkzaamheden van de VvE) en/of voorzitter van de vergadering. De taakverdeling heeft echter geen externe werking: iedere bestuurder is en blijft gehouden aan alle aan het bestuur toegekende rechten, plichten en bevoegdheden. De voorzitter van de vergadering is ook een separaat orgaan.

VvE Administrateur

In de oudere modelreglementen van 1972, 1973 en 1983 wordt in plaats van de term ‘bestuur’, de term ‘administrateur’ gebruikt. Die term sloot aan bij de in het Burgerlijk Wetboek gebruikte terminologie. Toen in 1992 een geheel nieuw Burgerlijk Wetboek werd geïntroduceerd is ook de term administrateur in ongebruik geraakt. In de modelreglementen van 1992 en 2006 komen we de term administrateur daarom niet meer tegen. Bestaande splitsingsaktes zijn echter niet gewijzigd, zodat de term administrateur nog wel voor verwarring kan zorgen. Zo wordt vaak ten onrechte aangenomen dat met administrateur de VvE-beheerder wordt bedoeld. Dat is echter niet het geval. Indien u een oude splitsingsakte heeft waarin de term administrateur wordt gebruikt, dan moet u in de plaats daarvan bestuur lezen. Een VvE-beheerder is een externe partij die niet altijd in de splitsingsakte genoemd zal zijn.