2 min lezen

vergadering

Denise Janssen
Denise Janssen
Neem contact op

De vergadering van eigenaars wordt ook wel het hoogste orgaan van de VvE genoemd. Dat komt omdat aan de vergadering alle rechten en bevoegdheden toekomt die niet aan het bestuur of aan andere organen zijn toegekend. Dat betekent dat de vergadering bijna altijd het laatste woord, en de beslissingsbevoegdheid zal hebben. Het is de vergadering die de leden van het bestuur kiest, de voorzitterbenoemd en de kascommissie kiest. Ook de beslissing om al dan niet een VvE beheerder te benoemen komt aan de vergadering toe.

Taken en bevoegdheden vergadering

Beslissingen over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken rust in beginsel bij het bestuur. Dat is echter anders als het gaat om onderhoudswerkzaamheden die niet op de begroting van de VvE staan of waarvoor het bestuur niet vooraf door de vergadering is gemachtigd. Besluiten over dat onderhoud komen, net zoals het machtigen van het bestuur voor het geven van opdrachten tot onderhoud die niet op de begroting staan, uitsluitend aan de vergadering van eigenaars toe. Daarnaast beslist de vergadering over de kleur van het buiten- en het binnenschilderwerk.

Term ‘vergadering’ heeft twee betekenissen

De term vergadering kan voor verwarring zorgen. Het heeft namelijk twee betekenissen. Allereerst wordt er het orgaan bedoeld. Dat zijn de gezamenlijke eigenaren die de bevoegdheid hebben om bepaalde stemverhoudingen rechtsgeldige besluiten te nemen. Daarnaast wordt het begrip vergadering gebruikt om de periodiek terugkerende bijeenkomst aan te duiden. Dat is bijvoorbeeld het geval als er wordt gesproken over de oproepingstermijn voor de vergadering of het aantal aanwezige stemmen per vergadering.

Nieuws-
brief

Ravel Residence