1 min lezen

kascommissie

Denise Janssen
Denise Janssen
Neem contact op

In de wet (artikel 2:48 BW) en in modelreglement 2006 is bepaald dat indien de jaarstukken niet door een accountant worden gecontroleerd er een kascommissie moet worden benoemd die uit ten minste twee leden bestaat.

Taken van de kascommissie

Die kascommissie heeft vervolgens als taak om de door het bestuur opgemaakte jaarstukken te onderzoeken en van dat onderzoek verslag uit te brengen aan de vergadering van eigenaars. Specifiek komt het onderzoek van de kascommissie er op neer dat de jaarstukken geverifieerd worden op juistheden: de wet heeft het over “getrouwheid van de stukken”. Het bestuur is verplicht om aan de kascommissie alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, inzage te geven in de kas van de VvE en haar bankrekeningen en alle stukken en gegevens van de vereniging van eigenaars aan haar beschikbaar te stellen.

Decharge

Een wijdverbreid misverstand is dat de kascommissie aan het bestuur van de VvE decharge verleend over het door haar gevoerde beleid. Dat is namelijk niet het geval. De kascommissie heeft uitsluitend de taak om de jaarstukken te controleren en vervolgens aan de vergadering van eigenaars advies uit te brengen om ze al of niet goed te keuren. De vergadering kan vervolgens overgaan tot het goedkeuren en vaststellen van die jaarstukken. Maar ook dat is geen decharge. Decharge dient expliciet verleend te worden en houdt een vorm van goedkeuring in van het door het bestuur gevoerde beleid.

Nieuws-
brief

Ravel Residence