Hof: onterecht beroep op retentierecht is onrechtmatig!

Onlangs heeft het hof een interessante uitspraak gedaan over aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
als gevolg van een onterecht ingeroepen retentierecht. De eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
stelde schade te hebben gelegen als gevolg van het onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
terughouden van een scheepslading. Heeft de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
onrechtmatig gehandeld door te dreigen een retentierecht Het recht van een schuldeiser om een zaak van de schuldenaar onder zich te houden totdat zijn vordering is voldaan.
» Meer over retentierecht
retentierecht
uitoefenen voor een vordering die uiteindelijk niet werd toegewezen? Advocaat incassorecht Hidde Reitsma licht de zaak toe.

 

Geschil met rederij over waarde van scheepslading

Gedaagde in deze zaak is een reder die met het volgeladen zeeschip ‘Majestic’ vanuit Brazilië naar Nederland voer. Tijdens de reis was de eigenaar van de lading failliet gegaan. Er meldde zich een nieuwe eigenaar die de reder verzocht de lading aan haar af te leveren. De reder heeft vervolgens een factuur van ruim $1,7 miljoen verzonden die de eigenaar niet heeft betaald want volgens hem was hij slechts $ 1 miljoen schuldig.

Reder dreigt zijn retentierecht uit te oefenen

De reder heeft toen aangekondigd dat hij na aankomst van het schip in Amsterdam een retentierecht op de lading zou uitoefenen (door het gesloten houden van de luiken) totdat zijn factuur was betaald. Een effectief pressiemiddel aangezien de lading niet alleen kostbaar was maar ook van bederfelijke aard! Alleen als de eigenaar -naast de reeds verrichte betaling van $ 1 miljoen- een bankgarantie van $ 1 miljoen zou verstrekken, zou de reder de lading vrijgeven. De eigenaar had geen keus dan aan deze voorwaarde te voldoen.

Uitkomst procedure: reder geen vordering (meer) op eigenaar

In een vervolgens gevoerde bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
oordeelde de rechtbank (ruim 3 jaar later!) dat de reder geen nadere vordering meer had op de eigenaar. De lading was waard wat de eigenaar al had betaald. Met dit vonnis in hand zou voor velen de kous af zijn. Immers, nu kwam de bankgarantie De garantstelling van een bank om een geldbedrag aan de begunstigde uit te keren als de wederpartij niet nakomt of niet betaalt.
» Meer over bankgarantie
bankgarantie
te vervallen (aangezien de uitspraak van de rechtbank in kracht van gewijsde was gegaan).

Schadevergoeding wegens onterechte dreiging retentierecht?

Maar niet voor deze eigenaar. Hij heeft de reder vervolgens gedagvaard en eiste een fikse schadevergoeding wegens schade die hij had geleden als gevolg van het onrechtmatig terughouden van de lading, het ten onrechte pretenderen van inmiddels non-existent gebleken vordering, het afdwingen van de bankgarantie van $ 1 miljoen en het pas na ruim 3 jaar teruggeven van deze garantie De waarborg dat een gekocht product deugdelijk is.
» Meer over garantie
garantie
.

Hof: oneigenlijk gebruik pressiemiddel is onrechtmatige daad

Het hof overweegt dat door de reder een retentierecht werd uitgeoefend (althans hiermee werd gedreigd) en zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
in de vorm van een bankgarantie werd bedongen voor een niet bestaande vordering. Dat is onrechtmatig jegens de eigenaar. De reder heeft het pressiemiddel van het retentierecht dat haar dus niet toekwam gebruikt om de eigenaar een bankgarantie te laten stellen. Hij die een onrechtmatige daad pleegt is verplicht de schade die de ander daardoor lijdt te vergoeden. Hoe groot deze schade precies is staat niet exact vast maar deze omvat in ieder geval de kosten die gemaakt zijn voor de bankgarantie.

More in Incasso
Vergoeden positief contractsbelang na ontbinding overeenkomst: AMS legt uit!
Vergoeden positief contractsbelang na ontbinding overeenkomst: AMS legt uit!

Bij wanprestatie van een schuldenaar kan een schuldeiser in beginsel overgaan tot ontbinding van de overeenkomst. Het directe gevolg is...

Close