3 min lezen

Bankgarantie niet altijd een garantie

NL

De rechtbank Amsterdam heeft in een vonnis van 16 mei 2012 geoordeeld dat het bedrag van een geclaimde bankgarantie De garantstelling van een bank om een geldbedrag aan de begunstigde uit te keren als de wederpartij niet nakomt of niet betaalt.
» Meer over bankgarantie
bankgarantie
moet worden terugbetaald, omdat de bankgarantie onterecht was ingeroepen. Uit de uitspraak blijkt het belang van het opstellen van een goede overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
die ten grondslag ligt aan een betalingsverplichting, zodat een geclaimde – onherroepelijke – bankgarantie in stand blijft. Advocaat verbintenissenrecht Marco Guit legt uit.

Vergunning wordt niet verleend: schade

Partijen in deze procedure zijn een projectontwikkelaar/aannemer, die woningen verkocht in een appartementencomplex aan de rand van het Goois natuurreservaat en een koper van één van deze woningen. Bij de verkoop van de woning hoorde ook een dakterras. Het dakterras kon echter door de projectontwikkelaar niet worden geleverd omdat de vereiste vergunning wegens ingediende bezwaren van omwonenden niet werd verleend. De koper lijdt hierdoor schade.

Partijen stellen een vaststellingsovereenkomst op

Tussen partijen wordt vervolgens in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd dat verkoper schadeplichtig is tot een bedrag van € 50.000,-. Daarnaast wordt afgesproken dat koper zich nog wel in zal spannen om alsnog de vergunning voor het dakterras te krijgen. Als de vereiste vergunning binnen 2 jaar na de datum van deze afspraken nog niet is verkregen zal de projectontwikkelaar aan koper het eerder genoemde bedrag van € 50.000,- betaalbaar stellen, aldus de vaststelingsovereenkomst.

Bankgarantie tot zekerheid van betaling

Tot zekerheid van deze betaling wordt door de projectontwikkelaar een bankgarantie gesteld. Pas twee weken voor het verstrijken van de termijn dient de koper een aanvraag in voor het alsnog verkrijgen van de vergunning. Deze wordt niet op tijd verleend en koper claimt de bankgarantie. Korte tijd na het claimen van de bankgarantie wordt de vergunning alsnog verleend. De projectontwikkelaar vordert het bedrag van de geclaimde bankgarantie terug: koper heeft zich volgens de projectontwikkelaar zelf niet aan de overeenkomst gehouden door pas zeer kort voor het verstrijken van de afgesproken termijn actie te ondernemen.

Onrechtmatige daad door bankgarantie te claimen?

Door de projectontwikkelaar niet eerst in de gelegenheid te stellen tot betaling over te gaan maar de bankgarantie gelijk te claimen handelt koper onrechtmatig, zo stelt de projectontwikkelaar. Koper verweert zich en stelt dat haar schade zelfs aanzienlijk hoger dan het bedrag van € 50.000,- en eist daarvan betaling.

Rechter: koper moet ontvangen bedrag terugbetalen

De Amsterdamse rechtbank oordeelt dat koper het bedrag van de bankgarantie inclusief de gemaakte proceskosten moet terugbetalen. De vaststellingsovereenkomst De overeenkomst waarin partijen bindende afspraken maken ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil.
» Meer over vaststellingsovereenkomst
vaststellingsovereenkomst
moet volgens de rechter zo worden uitgelegd dat de schade maximaal € 50.000,- bedraagt en dat de koper tijdig voor het verstrijken van de termijn inspanningen moest doen om de vergunning alsnog te krijgen. Het wordt de koper aangerekend dat hij niet eerst het in de vaststellingovereenkomst genoemde bedrag van € 50.000,- bij de projectontwikkelaar heeft geclaimd, maar hem heeft gepasseerd en onmiddellijk de bankgarantie heeft ingeroepen. Ook wordt de koper verweten dat hij zich niet voldoende heeft ingespannen om binnen de gestelde termijn van twee jaar de gewenste vergunning te verkrijgen. Hierdoor heeft hij niet voldaan aan de contractuele  inspanningsverplichting. De rechter oordeelt tot slot dat de overeenkomst duidelijk maakt dat dit bedrag dient als finale kwijting voor wat betreft het geschil en verwerpt dus hiermee de aanvullende schadeclaim van koper.

Advocaat voor bankgarantie

Advocatenkantoor AMS advocaten heeft ruime ervaring in het opstellen van contracten met daarin opgenomen garanties, om er zeker van te zijn dat (betalings)verplichtingen ook daadwerkelijk worden nagekomen. Het voordeel van een goede bankgarantie is dat deze, indien de in de garantie De waarborg dat een gekocht product deugdelijk is.
» Meer over garantie
garantie
beschreven voorwaarden in vervulling zijn gegaan, direct kan worden geïncasseerd. Degene die de garantie heeft afgegeven (veelal een bank) stelt verder geen vragen en dient direct uit te keren.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van vastgoedrecht, waaronder bouwrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en insolventierecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence