3 min lezen

Geldlening: borg of medeschuldenaar?

NL

In de praktijk is het van groot belang of iemand die voor een geldleningovereenkomst tussen een bank en een ander ‘meetekent’  borg is, of  medeschuldenaar. Als sprake is van borgtocht De overeenkomst waarbij een derde zich verbindt voor de nakoming van de verplichitngen van de (hoofd)schuldenaar.
» Meer over borgtocht
borgtocht
moet daarnaast de echtgenote van de borg toestemming geven voor de borgtocht. Als deze toestemming ontbreekt is de borgtocht vernietigbaar. Het Gerechtshof Amsterdam heeft zich recent uitgelaten over de vraag hoe bepaald kan worden of iemand zich borg heeft gesteld. Advocaat verbintenissenrecht Thomas van Vugt legt uit.

 

Overeenkomst van borgtocht

Één van de manieren waarop zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
kan worden verschaft, is het zich garant stellen voor de schuld van een ander (de overeenkomst van borgtocht). Het komt vaak voor dat een bestuurder van een vennootschap zich borg stelt voor de terugbetaling van een lening die zijn vennootschap met de bank  is aangegaan. Wanneer de vennootschap haar verplichtingen ten opzichte van de bank niet nakomt, kan de bestuurder in privé worden aangesproken. Dit kan ingrijpende financiële gevolgen hebben voor zowel de bestuurder als zijn gezin. In artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek is daarom bepaald dat voor het aangaan van een borgstellingsovereenkomst de toestemming van de echtgenoot is vereist. Deze regeling beoogt het gezin te beschermen.

Toestemming ontbreekt: echtgenote vernietigt borg

In de zaak bij het hof waren de feiten eenvoudig. Zoon heeft financiering nodig en wil van de bank geld lenen. De bank wil hem wel geld lenen, maar alleen als vader als ‘mede-kredietnemer’ de geldleningovereenkomst meetekent. Vader is daartoe bereid en aanvaardt daarmee tevens de in de algemene voorwaarden van de bank opgenomen hoofdelijke aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
. Zoon betaalt de bank niet terug en vader wordt aangesproken. Daarna vernietigt moeder de geldleningovereenkomst wegens het ontbreken van haar toestemming. Ze stelt dat vader zich borg gesteld heeft en daarom haar toestemming nodig had. De bank meent dat deze toestemming niet vereist was omdat vader zich niet als borg had verbonden, maar als medeschuldenaar.

Tekst van de overeenkomst beslissend?

Het hof oordeelt het begrip ‘medeschuldenaar’ in de kredietovereenkomst niet bepalend is om te beoordelen of sprake is van een borgtocht. Waar het om gaat is of de meetekenende persoon zich bij de bank aandient als iemand wie de schuld niet aangaat. Oftewel: is het voor de bank duidelijk dat de degene die meetekent, tekent voor een lening waarbij hij zelf geen belang heeft? De perceptie van de bank is beslissend. Het hof stelt vast dat de zoon de enige was met een kredietbehoefte. Het geleende bedrag werd daarom ook aan zoon uitbetaald. De bank verkeerde hier in de verkeerde veronderstelling dat het karakteriseren van een meetekenende persoon als ‘medekredietnemer’, voorkomt dat iemand wordt aangemerkt als borg. Het hof oordeelde dat moeder met succes de borgtocht had vernietigd. De advocaat van de bank viste daarom achter het net en kon het geleende bedrag niet bij vader incasseren.

Zorg voor duidelijkheid!

Als u zich borg wilt stellen dient u ervoor te zorgen dat u duidelijk maakt aan de bank dat u zekerheid verschaft voor de schuld van een ander, dat deze schuld u zelf niet aangaat en dat u pas zult betalen nadat de hoofdschuldenaar in gebreke is. In dat geval zal sprake zijn van borgtocht. In dat geval hoeft u pas te betalen als de hoofdschuldenaar tekortschiet. De bank moet eerst aankloppen bij de hoofdschuldenaar. Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons advocatenkantoor op.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence