3 min lezen

Sprake van schadevergoeding of boete bij wanprestatie?

NL

Twee partijen kwamen in een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
overeen dat als een partij contractbreuk zou plegen, de andere partij gerechtigd zou zijn tot een vooraf vastgesteld bedrag aan schadevergoeding. In een recente uitspraak oordeelde de rechter dat een dergelijk vooraf overeengekomen bedrag aan schadevergoeding feitelijk een boetebeding Een beding dat bij een zeker tekortschieten (een handelen, of een nalaten) de schuldenaar verplicht tot betaling van een geldsom of een andere verplichting.
» Meer over boetebeding
boetebeding
is, dat onder de gegeven omstandigheden voor matiging in aanmerking kon komen. Wat speelde er in deze zaak en hoe kwam de rechter tot zijn oordeel? Advocaat verbintenissenrecht Thomas van Vugt licht de uitspraak toe.

Schadevergoeding bij contractbreuk

Partijen sloten een overeenkomst voor de duur van 24 maanden. De ene partij had zich verplicht om een online reclamecampagne op te zetten en te beheren. De resultaten van deze reclamecampagne vielen tegen. De afnemer van de reclamecampagne wilde op die grond het contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
beëindigen, en betaalde haar rekeningen ook niet meer. Dat laatste was voor de partij die de reclamecampagne had opgezet uiteindelijk reden om het contract in verband met wanbetaling voortijdig te beëindigen. Bij die voortijdige beëindiging bracht zij vervolgens wel 40% van de nog resterende 19 maandtermijnen aan de afnemer in rekening. Contractueel was immers overeengekomen dat bij voortijdige contractbreuk een opzegvergoeding van 40% van de resterende maandtermijnen aan de afnemende partij in rekening gebracht mocht worden. Met de overeenkomst in hand meende deze partij in haar recht te staan, en vorderde zij betaling van die vooraf vastgestelde schadevergoeding.

Wanprestatie bij inspanningsverplichting?

Maar het opzetten van de reclamecampagne was volgens de rechter een inspanningsverplichting. De afnemer kon dus niet zo maar stoppen met betalen omdat partijen niet vooraf een concreet te behalen resultaat waren overeengekomen. Er was volgens de rechter geen sprake van wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
van de partij die de reclamecampagne had opgezet, zodat de andere partij dus niet met recht kon stoppen met betalen. Door dat stoppen met betalen pleegde deze partij nu juist zelf wanprestatie, zodat de partij die de reclamecampagne opzette met recht de overeenkomst voortijdig had kunnen beëindigen.

Schadevergoeding of boetebeding?

Contractueel kon deze partij in dat geval aanspraak maken op een van te voren vastgesteld bedrag aan schadevergoeding. De rechter oordeelde dat deze bepaling feitelijk een boetebeding was omdat de schade vooraf was gefixeerd was op een percentage van de resterende termijnen en niet was gebaseerd op daadwerkelijk geleden schade als gevolg van de voortijdige beëindiging. De partij die contractueel gehouden was tot vergoeding van de vooraf overeengekomen schade vond het bedrag aan schade onredelijk. Hij beriep zich dus feitelijk op matiging van de uit dat beding voortgevloeide boete. De rechter ging daar in mee.

Schadevergoeding onredelijk hoog

De rechter stelde eerst vast dat annuleringsregeling in het algemeen niet als onaanvaardbaar worden geoordeeld. Tal van brancheverenigingen hanteren dit soort regelingen, waarbij doorgaans vergoedingen worden bedongen van 15 tot 30% van de contractwaarde. Een annuleringsregeling is an sich dus niet onredelijk. Omdat de partij die de reclamecampagne opzette haar daadwerkelijk schade op geen enkele wijze had geconcretiseerd, oordeelde de rechter dat de schadevergoeding van 40% over de resterende maandtermijnen onredelijk hoog was. De rechter matigde op die grond de schadevergoeding tot 15% over de nog resterende maandtermijnen. Deze uitspraak laat zien dat een rechter een beding dat contractueel is overeengekomen toch kan wijzigen als de uitkomst daarvan in de ogen van de rechter onredelijk is. Bij een contractueel overeengekomen boetebeding wordt de soep dus niet altijd zo heet gegeten. Als u te maken krijgt met een boetebeding kunt u altijd contact opnemen met een van onze advocaten.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence