Rectificatie in kort geding

Afgelopen week bepaalde de voorzieningenrechter van de rechtbank in Utrecht dat Steven ten Have zijn uitspraken over Tscheu La Ling niet hoeft te rectificeren. Ling had een kort geding aangespannen tegen de voorzitter van de raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) .
» Meer over raad van commissarissen
raad van commissarissen
van AFC Ajax N.V., omdat Ten Have hem in verband zou hebben gebracht met omkoping. In het vonnis wordt uitgelegd welke afwegingen de kort gedingrechter moet maken. Maar de uitspraak onderstreept ook dat niet ieder juridisch geschil zich leent voor behandeling in kort geding. Mediarecht advocaat Thomas van Vugt legt uit.

Rectificatie of vrijheid van meningsuiting?

Op grond van artikel 6:167 BW kan een geëiste rectificatie slechts worden toegewezen als er op grond van onrechtmatige daad (zie artikel 6:162 BW) aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
is in het kader van een onjuiste of misleidende publicatie. Het begrip “publicatie” wordt ruim opgevat. Het begrip doelt niet alleen op uitingen in de pers, maar op iedere mogelijke vorm van openbaarmaking, zoals uitlatingen op internet . Bij de beantwoording van de vraag of een publicatie onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
is in de zin van artikel 6:162 BW, staan twee fundamentele rechten tegenover elkaar: de vrijheid van meningsuiting en het recht op bescherming van de eer en goede naam.

Om te kunnen bepalen welk van deze fundamentele belangen zwaarder moet wegen dient de rechter alle omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen, waarbij tegen elkaar moeten worden afgewogen:

  • de aard van de gepubliceerde uitlatingen, afgezet tegen en de ernst van de te verwachten gevolgen en anderzijds de ernst van de misstand die de uitlatingen aan de orde beogen te stellen,
  • de mate waarin ten tijde van die uitlatingen de verdenkingen steun vonden in het toen beschikbare feitenmateriaal,
  • de wijze waarop de verdenkingen zijn geuit,
  • de mate van waarschijnlijkheid dat het nagestreefde doel (het aan de orde stellen van een misstand) langs andere, minder schadelijke weg met een redelijke kans op spoedig succes had kunnen worden bereikt en
  • de kans dat de betreffende informatie op een andere wijze (dus  zonder de verweten publicatie) bekend was geworden bij diegenen tot wie de publicatie is gericht.

Rectificatie in kort geding soms lastig

Niet iedere zaak leent zich voor een behandeling in kort geding. Dat is bijvoorbeeld het geval als de zaak gecompliceerd is en er problemen zijn met het bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
, zoals in het kort geding van Ten Have vs Ling aan de orde was. Voor bewijslevering is in kort geding geen tijd, dat kan alleen in een zogenoemde bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
. Een ander vereiste om een kwestie aan de voorzieningenrechter voor te kunnen leggen is dat er sprake is van voldoende spoedeisend belang.

Schadevergoeding

Als een artikel of andere publicatie onrechtmatig is, heb je niet alleen recht op schadevergoeding maar ook op rectificatie De schriftelijke mededeling waarin een onrechtmatige publicatie wordt rechtgezet.
» Meer over rectificatie
rectificatie
. Lees hier op onze website meer over smaad, laster Het opzettelijk zwartmaken van iemand in het openbaar door deze persoon te beschuldigen van feiten die niet waar zijn.
» Meer over laster
laster
, rectificatie en schadevergoeding.

Advocaat smaad en laster

Ons advocatenkantoor heeft veel ervaring met zaken over onrechtmatige publicatie, smaad en laster, rectificatie en schadevergoeding. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

More in Mediarecht
Rectificatie van een onrechtmatige uitlating

Als een beschuldiging onrechtmatig is, kan daarvan via een advocaat in kort geding rectificatie worden gevorderd. De rechter bekijkt of...

Close