3 min lezen

Rectificatie van een onrechtmatige uitlating

NL

Vandaag dient het Rectificatie De schriftelijke mededeling waarin een onrechtmatige publicatie wordt rechtgezet.
» Meer over rectificatie
rectificatie
 kort geding dat Tscheu La Ling heeft aangespannen tegen president-commissaris Steven ten Have van AFC Ajax N.V. Tscheu La Ling stelt dat de voorzitter van de raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) .
» Meer over raad van commissarissen
raad van commissarissen
van Ajax hem ten onrechte met omkoping in verband heeft gebracht. Dat zou zijn gebeurd tegenover de Ledenraad en een afvaardiging van supporters. Advocaat mediarecht Thomas van Vugt van AMS advocaten legt uit.

Onrechtmatige uitlating rectificeren

De beschuldiging van corruptie is een zeer ernstige. Verwacht mag worden dat een dergelijke uitlating schadelijke gevolgen heeft voor de geloofwaardigheid van Tscheu La Ling en voor zijn verdere carrière. De vraag of een uitlating onrechtmatig is, moet steeds per geval beantwoord worden. De afweging die een rechter in dit soort zaken maakt is er een tussen het recht op uitingsvrijheid enerzijds en het recht op bescherming van de eer en goede naam anderzijds.

Van een onrechtmatige uitlating kun je met behulp van een advocaat rectificatie eisen. De rechter in kort geding bekijkt of en zo ja in welke de mate de beschuldiging van omkoping/corruptie steun vond in het feitenmateriaal dat ten tijde van uitlating beschikbaar was. De advocaat van Ten Have zal dan ook met feiten en omstandigheden moeten aankomen die de beschuldiging ondersteunen. Oordeelt de rechter dat een uitlating onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
is, dan is de persoon die de uitlating gedaan heeft aansprakelijk voor de schade die daarvan het gevolg is.

Rectificatie eisen

Uitgangspunt is dat de toegewezen vordering tot rectificatie een beperking inhoudt van het in artikel 10 lid 1 EVRM gewaarborgde recht van vrijheid van meningsuiting van Ten Have. Dit recht kan slechts worden beperkt indien dit bij wet is  voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving. Van een beperking die bij de wet is voorzien, is sprake wanneer de beschuldiging van omkoping onrechtmatig is in de zin van artikel 6:162 BW.

Voor het antwoord op de vraag of dit het geval is, dient op basis van alle terzake dienende omstandigheden van het geval een belangenafweging te worden gemaakt tussen het recht op vrijheid van meningsuiting van Ten Have enerzijds en  het recht op eer en goede naam van Tscheu La Ling anderzijds.

Advocaat kan ook aangifte doen

Naast de civiele onrechtmatigheid kan er ook sprake zijn van een strafbaar feit waarvan, al dan niet met behulp van een advocaat, aangifte gedaan kan worden. Het gaat dan vooral om smaad of laster. Smaad is een uitlating waarmee geprobeerd wordt iemands goede naam aan te tasten. Het gaat dan om het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van zaken te beschuldigen waaraan hij zich schuldig zou hebben gemaakt, zonder dat wordt gehandeld uit noodzakelijke verdediging.

Rectificatie advocaat

Ons advocatenkantoor heeft veel ervaring met zaken over onrechtmatige publicatie, rectificatie en schadevergoeding. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence