3 min lezen

Smaad, laster en rectificatie

NL

Iedere dag worden ondernemers en personen beschuldigd van allerlei strafbare feiten, zoals oplichting. Reputaties kunnen gemakkelijk worden geruïneerd, met alle gevolgen van dien. Ook de waarheid vertellen kan strafbaar en onrechtmatig zijn. Maar wanneer is een uiting onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
, en wat valt onder de vrijheid van meningsuiting? En wat kun je precies doen tegen smaad en laster Het opzettelijk zwartmaken van iemand in het openbaar door deze persoon te beschuldigen van feiten die niet waar zijn.
» Meer over laster
laster
? Advocaat smaad en laster Thomas van Vugt legt uit.

Smaad of laster; onrechtmatige uitlating?

Kritiek uiten mag, ook als die zéér scherp is. Dat valt onder het recht van vrijheid van meningsuiting, dat is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de Grondwet. Maar er is een grens. Uitlatingen mogen niet onrechtmatig zijn. De vraag of een uitlating onrechtmatig is, moet steeds per geval beantwoord worden. De afweging die een rechter in dit soort zaken maakt is er een tussen het recht op uitingsvrijheid enerzijds en het recht op bescherming van de eer en goede naam anderzijds.

Louter zwartmaken is onrechtmatig

Als een uitlating schade toebrengt aan de reputatie, eer en/of goede naam van anderen, moet de betreffende publicatie in het belang zijn van (een deel van) de samenleving. Louter een persoon of een bedrijf zwartmaken wordt al snel onrechtmatig geacht. Wel houdt de rechter rekening met de aard van de uitlating en ook met de plaats waar deze wordt gepost. Een kritische of beledigende tekst op een forum zal iets sneller worden toegestaan dan op de voorpagina van een nieuwswebsite.

Beschuldiging moet steun vinden in feiten

De Hoge Raad heeft uiteengezet hoe vastgesteld kan worden welk belang de doorslag behoort te geven. Eén van de belangrijkste vragen is of, en zo ja in welke de mate de beschuldiging steun vond in het feitenmateriaal dat ten tijde van uitlating beschikbaar was. De rechter kijkt dus hoe de situatie was op het moment dat de betreffende uitlating werd gedaan. Oordeelt de rechter dat een uitlating onrechtmatig is, dan is de persoon die de uitlating gedaan heeft aansprakelijk voor de schade die daarvan het gevolg is en kan een veroordeling tot schadevergoeding volgen. Bovendien kun je in een geval van een onrechtmatige uitlating met behulp van een advocaat rectificatie eisen.

Advocaat: aangifte doen en rectificatie eisen

Naast de civiele onrechtmatigheid en de actie die je in dat kader kunt ondernemen, kan er ook sprake zijn van een strafbaar feit, waarvan je dus aangifte kunt doen. Het gaat dan vooral om smaad, smaadschrift In een schriftelijke uitlating zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van zaken te beschuldigen zonder dat wordt gehandeld uit noodzakelijke verdediging.
» Meer over smaadschrift
smaadschrift
of laster.

Wat is smaad en wat is laster?

Smaad is een uitlating waarmee geprobeerd wordt iemands goede naam aan te tasten. Het gaat dan om het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van zaken te beschuldigen waaraan hij zich schuldig zou hebben gemaakt, zonder dat wordt gehandeld uit noodzakelijke verdediging. Of zonder dat kon worden aangenomen dat deze feiten waar zijn en dat het algemeen belang vereiste dat de feiten naar buiten werden gebracht. Met andere woorden, ook de waarheid vertellen kan onder bepaalde omstandigheden strafbaar zijn. Is de uitlating niet waar, dan heet het laster. Als dat schriftelijk gebeurt (publicatie op een website is schriftelijk), maakt de dader zich schuldig aan smaadschrift.

Advocaat gespecialiseerd in smaad en laster

Ons advocatenkantoor heeft veel ervaring met zaken over onrechtmatige publicatie, smaad en laster, Rectificatie De schriftelijke mededeling waarin een onrechtmatige publicatie wordt rechtgezet.
» Meer over rectificatie
rectificatie
en schadevergoeding. Indien nodig zal zij adequaat kunnen handelen en bijvoorbeeld een verbod op publicatie of rectificatie in kort geding kunnen eisen. De AMS advocaat is sterk betrokken bij de zaken van zijn cliënten, werkt met korte lijnen en biedt scherpe tarieven.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence