3 min lezen

Beledigende e-mails: geoorloofde kritiek of onrechtmatige daad?

NL

Hoe ver mag iemand gaan in zijn kritiek? Dat was de vraag in een kort geding dat door UWV is aangespannen tegen één van haar klanten. De Voorzieningenrechter oordeelde dat kritiek geoorloofd is zolang het contact zakelijk en correct is. Iemand van pedofilie beschuldigen en bedreigen levend te villen, valt in dit geval niet onder de vrijheid van meningsuiting. Advocaat Thomas van Vugt  licht deze uitspraak toe.

 

 

Klant niet tevreden over klachtenafhandeling UWV

Klant X was niet tevreden met de wijze waarop het UWV reageerde op haar klachten over de dienstverlening van het UWV. Vervolgens begon X met het sturen van diverse e-mails waarin zij UWV medewerkers persoonlijk beledigde (o.a. “moederneuker”, “domme gans”, “volslagen idioot”) en zelfs een aantal maal van pedofilie beschuldigde. Daarnaast publiceerde X beledigende teksten op haar website en via Twitter.

Kort geding: verbod op belediging en bevel verwijderen tweet

Het  UWV sommeerde X herhaaldelijk deze mails en publieke uitingen te stoppen, maar zonder resultaat. Uiteindelijk startte de advocaat van het UWV een kort geding tegen X waarin o.a. werd gevorderd X, op straffe van een dwangsom, te verbieden zich beledigend en bedreigend uit te laten in communicatie aan UWV en X te gebieden om de gepubliceerde verwijzingen naar individuele medewerkers van UWV te verwijderen van internet en van haar twitter-account.

Vorderingen toegewezen op straffe van dwangsom

De Voorzieningenrechter oordeelde dat het X in principe is toegestaan om kritiek te hebben op het werk van het UWV en daarover te publiceren. Dit valt immers onder de vrijheid van meningsuiting. Het stelselmatig beschuldigen en beledigen zoals X heeft gedaan, overschrijdt de grenzen van de betamelijkheid: er is sprake van een onrechtmatige handelwijze, aldus de Voorzieningenrechter. Sterker nog: ook al zouden de verwijten van X aan het adres van UWV juist zijn, dan nog is dit geen vrijbrief om e-mails met een beledigende en bedreigende inhoud aan medewerkers van het UWV te sturen. Het verbod op belediging en bedreiging Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door onrechtmatig met enig nadeel in persoon of goed te bedreigen.
» Meer over bedreiging
bedreiging
werd toegewezen, op straffe van een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
voor elke keer dat X het verbod zou overtreden. Voorts werd X veroordeeld de tweet waarin zij een UWV-medewerker beledigde te verwijderen.

Vrijheid van meningsuiting vs. recht op eer en goede naam

Bij geschillen over beledigende uitingen en publicaties zijn twee fundamentele rechten in het geding: de vrijheid van meningsuiting en het recht op eer en goede naam. Een rechter zal in een procedure een belangenafweging moeten maken tussen deze grondrecht Fundamentele rechten van de mens zoals in Nederland vastgelegd in de Grondwet.
» Meer over grondrecht
grondrechten
. Omdat X in dit geval (onder andere) de beschuldigingen niet feitelijk kon onderbouwen en aangaf enkel de intentie te hebben om te beledigen (zonder hoger doel na te streven), vond de rechter hier het belang van de werknemers van UWV om gevrijwaard te blijven van de aantasting van hun eer en goede naam zwaarder wegen dan de vrijheid van meningsuiting van X.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence