4 min lezen

Wanneer is een dwangsom verbeurd?

NL

De voorzieningenrechter van de rechtbank Breda oordeelde onlangs over de vraag wanneer een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
is verbeurd en tot executie van dwangsommenen mag worden overgegaan. Hierbij gaat de rechter in op de uitleg van het overtreden (rechterlijke) verbod. Advocaat verbintenissenrecht  Thomas van Vugt legt uit.

Advocaat start executiegeschil op

De casus is als volgt. In een eerder arrest heeft het gerechtshof Den Bosch Pontifix verboden om het gebruik van de handelsnaam van het Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie (TAN) voort te zetten ter aanduiding van hun beroepsmatige activiteiten in de gezondheidszorg, op straffe van een dwangsom. Enige tijd na het uitspreken van het vonnis verschijnt de handelsnaam op toch op een website. Daarbij wordt verwezen naar de onderneming van Pontifix. TAN heeft Pontifix vervolgens gesommeerd tot verwijdering van de handelsnaam en betaling van een dwangsom van EUR 100.000,- als zij hiermee in gebreke blijft. Omdat Pontifix niet aan deze sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
sommatie
heeft voldaan, heeft TAN executoriaal derdenbeslag Beslag onder een partij die buiten de rechtsverhouding tussen schuldeiser en schuldenaar staat, zoals bijvoorbeeld een bank. Derdenbeslag raakt hetgeen de derde is verschuldigd aan de beslagene.
» Meer over derdenbeslag
derdenbeslag
gelegd. Pontifix heeft op haar beurt een executie kort geding gestart ter opheffing van de beslagen. In dit executiegeschil is tussen partijen in geschil of TAN over mocht gaan tot executie van dwangsommen. TAN stelt daarbij dat inbreuk is gemaakt op het door het hof in haar eerdere vonnis geformuleerde verbod zodat de dwangsommen verschuldigd zijn geworden.

De executie van dwangsommen

Bij de executie (uitwinning) van dwangsommen moet degene die aanspraak maakt op de betaling van de dwangsom stellen en bewijzen dat de dwangsom is verbeurd. Wanneer met de executie wordt begonnen, dient de executant aan de geëxecuteerde partij duidelijk te maken wat de feitelijke grondslag van de executie is. Indien de geëxecuteerde van mening is dat de executie onterecht is omdat bijvoorbeeld een door de rechter opgelegd verbod niet is overtreden, dan kan de geëxecuteerde een executiegeschil starten. Om die reden dient de geëxecuteerde op de hoogte te zijn van de feitelijke grondslag van de executie zodat hij weet waartegen hij zich moet verweren indien in het executiegeschil.

Wanneer verbeurt een dwangsom?

Terug naar de zaak. In het kort geding was de vraag aan de orde of de dwangsom ingevolge het vonnis van het Gerechtshof daadwerkelijk was verbeurd. Bij de beoordeling van deze vraag beperkt de rechter zicht tot de toets of de handelingen van Pontifix in strijd zijn met het in het vonnis opgelegde verbod, gelet op de uitleg van het verbod. Daarbij dient het doel en de strekking van de veroordeling als uitgangspunt te worden genomen. Bij een verbod dat voor meerdere uitleg vatbaar is, bijvoorbeeld een algemeen verbod, geldt daarbij dat uitleg van het verbod met zich mee brengt dat het verbod slechts ziet op handelingen waarvan geen twijfel bestaat of deze onder het verbod vallen. Het dient dus buiten twijfel te staan dat er sprake is van een handelen als bedoeld in het verbod.

Verbod voortzetting gebruik handelsnaam

In de veroordeling van Pontifix was, kort gezegd, bepaald dat het Pontifix verboden was om de handelsnaam voort te zetten op straffe van een dwangsom. Het betreft dan ook een algemeen verbod op voortzetting van het gebruik. Buiten twijfel dient in dit geval dan ook te staan dat sprake is van de voortzetting van het gebruik van de handelsnaam. De stelplicht en bewijslast daarvoor liggen bij TAN. De voorzieningenrechter oordeelt dat niet is komen vast te staan dat Pontifix de op de website opgenomen informatie heeft verstrekt aan de eigenaar van de website. Nu Pontifix niet is begonnen met het verstrekken van informatie, kan ook geen sprake zijn van voortzetting, aldus de voorzieningenrechter.

Verjaring van dwangsom

Een dwangsom verjaart door verloop van zes maanden na de dag waarop zij verbeurd is, aldus het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De gedachte hierachter is dat voorkomen moet worden dat de schuldeiser door stilzitten dwangsommen ongelimiteerd zou kunnen laten oplopen.

Advocaat bij executie dwangsommen

In veel gevallen zal de veroordeelde het niet zo ver laten komen dat hij een dwangsom verbeurt. Toch kan het voorkomen dat een door de rechter opgelegd verbod wordt geschonden en een dwangsom verschuldigd wordt. Bij de executie en inning van een dwangsom is het zaak dat de vereiste formaliteiten in acht worden genomen. Ook kan het voorkomen dat u (of uw wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
) het niet eens bent (is) met de executie van een dwangsom. De advocaten van AMS kunnen u in beide gevallen adviseren en bijstaan.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence