2 min lezen

Misbruik van recht: het executiegeschil

NL

Een vonnis waar niet vrijwillig aan wordt voldaan, kan ten uitvoer worden gelegd (geëxecuteerd). Maar de voorzieningenrechter (de rechter in kort geding) kan in een zogenoemd executiegeschil bevelen de executie van een vonnis te staken als er sprake is van misbruik van bevoegdheid Misbruik van een op zichzelf bestaande bevoegdheid. Of hier sprake van is hangt af van de concrete omstandigheden.
» Meer over misbruik van bevoegdheid
misbruik van recht
. De belangrijkste feiten op een rijtje door vve advocaat Thomas van Vugt.

In kort geding executieverbod eisen

Veruit de meeste vonnissen worden uitvoerbaar bij voorraad verklaard, waardoor het instellen van een rechtsmiddel tegen het vonnis in kwestie (bijvoorbeeld hoger beroep) geen gevolgen heeft voor de mogelijkheid om het vonnis ten uitvoer te leggen. Maar als er hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
is ingesteld is het wel mogelijk om de rechter te verzoeken de tenuitvoerlegging van het vonnis te schorsen, en wel totdat in hoger beroep zal zijn beslist. De rol van de rechter in een executiegeschil is echter beperkt. Hij moet de beslissing van de rechter die het vonnis heeft gewezen – en waarvan dus een executieverbod wordt gevraagd – in beginsel eerbiedigen.

Misbruik van bevoegdheid

De Hoge Raad heeft in een bekend arrest (Ritzen Hoekstra) uiteengezet onder welke omstandigheden er sprake kan zijn van misbruik van recht (ook wel misbruik van bevoegdheid genoemd). Van misbruik van recht kan sprake zijn als :

* het te executeren vonnis duidelijk op een juridische of feitelijke fout berust;

* er na het vonnis zich bepaalde feiten voordoen of aan het licht komen op grond waarvan de geëxecuteerde in een noodtoestand zal komen te verkeren;

* er andere feiten of omstandigheden zijn op grond waarvan de executant in redelijkheid geen gebruik mag maken van zijn recht tot executie van het vonnis in kwestie.

Schorsing van vonnis tot ontruiming

In een executiegeschil met betrekking tot een ontruimingsvonnis kan de rechter slechts de staking van de tenuitvoerlegging van dat vonnis bevelen, indien hij van oordeel is dat de executant, mede gelet op de belangen van de geëxecuteerde, geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid om in afwachting van de uitslag van het hoger beroep tot tenuitvoerlegging over te gaan.

Advocaat kort geding in Amsterdam

Advocatenkantoor AMS in Amsterdam is ervaren op het gebied van het kort geding, waaronder het executiegeschil. Iedere AMS advocaat is sterk betrokken bij de zaken van zijn of haar cliënten, werkt met korte lijnen en biedt scherpe tarieven.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence