3 min lezen

Hoger beroep mogelijk tegen verlof tenuitvoerlegging Zwitsers vonnis?

NL

Bij de executie van een buitenlands vonnis komt heel wat kijken. Gelukkig zijn er verschillende internationale verdragen waarin onderlinge erkenning van vonnissen is geregeld, zoals het Verdrag van New York. Dit verdrag regelt de tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitragevonnissen. In een recente cassatieprocedure onderzoekt de Hoge Raad of er tegen de verlening van exequatur Algemene benaming voor een rechterlijk verlof om een vonnis van een buitenlandse rechtbank of een arbitraal vonnis lokaal ten uitvoer te leggen.
» Meer over exequatur
verlof tot tenuitvoerlegging
van een Zwitsers arbitraal vonnis hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
open staat. Advocaat Hidde Reitsma, gespecialiseerd in de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen, licht het arrest toe.

 

Tenuitvoerlegging arbitraal vonnis van de ICC

Het International Court of Arbitration van de ICC Zwitserland heeft een arbitraal vonnis gewezen tussen twee (buitenlandse) ondernemingen Cukurova en Sonera. Sonera wil het arbitraal vonnis onder andere in Nederland ten uitvoer leggen omdat Cukurova hier vermogen heeft. Sonera verzoekt de voorzieningenrechter daarom verlof tot tenuitvoerlegging. Dit verlof wordt verleend. Cukurova gaat tegen deze uitspraak in hoger beroep. Het hof verklaart haar echter niet-ontvankelijk Een partij in een gerechtelijke procedure (rechtszaak) is niet-ontvankelijk als er niet is voldaan aan de formele vereisten.
» Meer over niet-ontvankelijk
niet-ontvankelijk
want er staat geen beroep open tegen de verlening van een verlof tot tenuitvoerlegging. Cukurova gaat in cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
en de zaak wordt aan de Hoge Raad voorgelegd.

Discriminatieverbod bij tenuitvoerlegging buitenlands arbitraal vonnis

De Hoge Raad stelt voorop dat in deze zaak artikel III van het Verdrag van New York van toepassing is. Dit artikel verbiedt dat een procedure voor de erkenning en tenuitvoerlegging van een buitenlands arbitraal vonnis, aanzienlijk bezwaarlijker is voor de verzoekende partij dan de procedure voor de tenuitvoerlegging van nationale arbitrale vonnissen. Op grond van dit zogeheten discriminatieverbod, heeft het hof het hoger beroep van Cukurova niet-ontvankelijk verklaard. Immers, zo redeneert het hof, hoger beroep tegen de verlening van verlof tot tenuitvoerlegging van een Nederlands arbitraal vonnis is niet mogelijk. Als het hof hoger beroep in dit geval zou toestaan dan komt de verzoekende partij, Sonera in dit geval, in een ongunstigere positie te verkeren dan als het een Nederlands arbitraal vonnis zou zijn geweest.

Hoge Raad: geen schending recht op eerlijk proces

De Hoge Raad is het met de lezing van het hof eens. Cukurova voert nog aan dat zijn recht op een eerlijk proces wordt geschonden (ex artikel 6 EVRM) doch de Hoge Raad acht dit niet aan de orde. Het oordeel van het hof om Cukurova niet-ontvankelijk te verklaren wordt door de Hoge Raad bekrachtigd.

EEX-verordening bij Europese vonnissen

In het internationale handelsverkeer komt het voor dat een Nederlandse onderneming in het buitenland moet procederen, bijvoorbeeld tegen een niet-betalende klant. Hiervoor zal de rechtsbijstand van een advocaat in het land waar de procedure plaatsvindt vaak noodzakelijk zijn. Maar hoe kan je vervolgens een toewijzend betalingsvonnis executeren? Hierover zijn in Europa afspraken gemaakt die zijn neergelegd in de recentelijk herziene EEX-Verordening. Hierin wordt geregeld welke rechter bevoegd is van een zaak kennis te nemen en de wijze waarop een vonnis uit een EU-lidstaat in een andere lidstaat ten uitvoer gelegd kan worden.

AMS incasso bij tenuitvoerlegging buitenlands vonnis

De incasso advocaten van advocatenkantoor AMS hebben veel ervaring bij de tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis in Nederland. Ook kunnen zij een buitenlandse incassoprocedure coördineren met een lokale advocaat. Neem voor meer informatie contact op met ons incassoteam.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence