3 min lezen

Erkenning en tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis: wat verandert er?

NL

Sinds 10 januari 2015 is de herziene Brussel I Verordening, ook wel de EEX- verordening genoemd, van toepassing. De EEX-verordening bevat bepalingen over de rechtsmacht De bevoegdheid van een rechter van een bepaald land om over een geschil te oordelen. De Nederlandse rechter in Nederland zijn niet bevoegd om over ieder juridisch geschil te oordelen.
» Meer over rechtsmacht
rechtsmacht
( rechtsmacht De bevoegdheid van een rechter van een bepaald land om over een geschil te oordelen. De Nederlandse rechter in Nederland zijn niet bevoegd om over ieder juridisch geschil te oordelen.
» Meer over rechtsmacht
jurisdictie
) van de rechter. Daarnaast regelt de EEX-verordening de wijze waarop een vonnis uit een EU-lidstaat in een andere lidstaat ten uitvoer gelegd kan worden. De aanstaande wijzigingen hebben belangrijke gevolgen voor de wijze waarop een buitenlandse vonnis in Nederland ten uitvoer gelegd kan worden. Incasso advocaat Hidde Reitsma licht de belangrijkste wijzigingen toe.

 

Afschaffing exequatur: geen verlof rechter meer nodig

Onder de oude verordening diende de Nederlandse rechter een buitenlands vonnis uitvoerbaar te verklaren in Nederland. Dit verlof wordt ook wel een exequatur genoemd. In de toekomst hoeft de rechter een vonnis echter niet meet uitvoerbaar te verklaren, maar kan rechtstreeks een met tenuitvoerlegging belaste autoriteit in Nederland worden benaderd, zoals een gerechtsdeurwaarder Een openbaar ambtenaar met bijzondere bevoegdheden ten aanzien van de inleiding van procedures en tenuitvoerlegging van vonnissen.
» Meer over gerechtsdeurwaarder
gerechtsdeurwaarder
.

Tenuitvoerlegging vonnis door deurwaarder

Rechterlijke beslissingen uit lidstaten die zijn voorzien van een standaard certificaat (van aandelen) Certificaat (van aandeel) is een bijzondere vorm van aandeel in een onderneming dat wel recht op winst geeft maar geen stemrecht.
» Meer over certificaat (van aandelen)
certificaat
 (bijlage V bij de verordening, met onder meer gegevens over het gerecht dat de beslissing gaf, zaaknummer en de partijen) kunnen in Nederland door een deurwaarder ten uitvoer worden gelegd als een executoriale titel. Het certificaat dient vooraf wel tijdig te worden betekend aan degene tegen wie de beslissing ten uitvoer zal worden gelegd. De verweerder moet namelijk in staat zijn om te beoordelen of hij in verweer kan en wil komen. Uit de toelichting bij de voorgenomen wijzigingen volgt dat de termijn hiervoor een maand bedraagt. Indien de verweerder echter geen woonplaats heeft in Nederland is deze termijn twee maanden.

Voorlopige of bezwarende maatregelen

In een buitenlandse beslissing kunnen voorlopige of bezwarende maatregelen worden bevolen zoals beslag, gerechtelijke inbewaringstelling of onmiddellijke tenuitvoerlegging terwijl er nog rechtsmiddelen opstaan zoals bijvoorbeeld hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
(uitvoerbaar bij voorraad verklaring). Is er sprake van dit type maatregelen dan moet in het certificaat worden aangegeven dat de maatregel in kwestie uitvoerbaar is in de lidstaat van herkomst. Is een verweerder niet in de een procedure opgeroepen en worden er voorlopige of bezwarende maatregelen opgelegd, dan moet naast de beslissing en het certificaat ook een bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
worden overgelegd waaruit volgt dat de beslissing aan de verweerder is betekend door een deurwaarder.

Advocaat bij buitenlands vonnis

Een veroordeelde partij kan de tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis in de lidstaat waar de tenuitvoerlegging plaatsvindt vervolgens aanvechten bij de rechter. Geschillen over de tenuitvoerlegging in Nederland kunnen bij de Nederlandse rechter worden aangebracht met een dagvaarding. Hiervoor is bijstand van een advocaat verplicht. Heeft u vragen over de tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis in Nederland of andere incasso vragen, neem dan contact op met AMS Advocaten. AMS Advocaten heeft een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van incasso.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence