Buitenlands vonnis in Nederland ten uitvoer leggen

 Soms is het noodzakelijk om een Nederlandse rechter om verlof te vragen een buitenlands arbitraal vonnis in Nederland ten uitvoer te mogen leggen. Recentelijk oordeelde de rechtbank Amsterdam over een dergelijk verzoek. AMS advocaat Thomas van Vugt bespreekt het vonnis, dat een mooi kijkje in de keuken geeft van de effectuering in Nederland van beslissingen verkregen via arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
arbitrage
in het buitenland.

Arbitragebeding in overeenkomst

De voorgeschiedening van het geschil is als volgt. In 2007 is tussen partijen een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
tot stand gekomen voor de bouw van een tanker door Med Marine in opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
van Nova Shipping. Op grond van de overeenkomst is een bedrag van 1,6 miljoen euro in depot gestort op een bankrekening die door partijen gezamelijk gehouden wordt. In geschil is de vraag of door de overschrijding van de opleveringstermijn van het schip door Med Marine, Nova Schipping recht geeft op terugbetaling van het depotbedrag. In de overeenkomst is een arbitragebeding opgenomen waarin is bepaald dat geschillen tussen partijen slechts kunen worden voorgelegd aan de London Maritime Arbitrators Association (LMAA). In het reglement van de LMAA is vastgelegd dat de LMAA er zorg voor dient te dragen dat alle partijen voldoende in de gelegenheid gesteld worden om hun zaak voldoende uit een te kunnen zetten.

Advocaat voor arbitrage

Op enig moment gedurende deze procedure geeft de advocaat van Med Marine aan dat hij niet meer in deze zaak zal optreden voor zijn cliënte. Door Med Marine wordt vervolgens aan de LMAA verzocht een uitstel van twee maanden te verlenen voor de geplande mondelinge behandeling van de zaak, opdat zij (onder meer) in de gelegenheid is om de stukken van haar advocaat te verkrijgen, zich alsnog te kunnen voorbereiden op de zitting en de voor de opgeroepen getuigen benodigde visa te verkrijgen. De advocaat van Nova Shipping heeft aangegeven hier niet mee in te stemmen. De LMAA heeft hierop besloten de mondelinge behandeling op de geplande datum door te laten gaan. De overweging om het verzoek Med Marine af te wijzen, is dat de zittingsdatum al een half jaar eerder was bepaald. Partijen hebben dan ook voldoende tijd gehad om zich voor te bereiden op de zitting en de benodigde documenten te verkrijgen, aldus de LMAA. Nu ook niet duidelijk is waarom de advocaat van Med Marine zich heeft teruggetrokken, kan dit niet voor rekening van Nova Shipping komen. Med Marine is vervolgens niet op de zitting verschenen.

De executie van een buitenlands vonnis in Nederland

De LMAA heeft in 2011 uitspraak gedaan in de zaak. Med Marine is veroordeeld tot het verlenen van medewerking aan het vrijgeven van het depotbedrag (en de rente over dit bedrag). De bank waar het geld in depot is gestort weigert echter het depotbedrag terug te storten aan Nova Shipping omdat zij daartoe geen instructie heeft gekregen van Med Marine. In de procedure bij de rechtbank Amsterdam vordert Nova Shipping dan ook om verlof om het buitenlandse vonnis in Nederland ten uitvoer te leggen. De Nederlandse rechter houdt er bij de beoordeling van dergelijke vorderingen in de regel rekening mee dat het geschil al aanhangig is geweest voor een buitenlandse rechter en toetst slechts of het oordeel van de buitenlandse rechter niet in strijd is met de openbare orde. De rechtbank overweegt dat nu het arbitrale vonnis gezag van gewijsde heeft gekregen omdat hiertegen geen hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
meer open staat in Groot Brittannië, het vonnis in Nederland dient te worden erkend, tenzij de procedurele waarborgen bij de totstandkoming van het arbitrale vonnis niet in acht zijn genomen. Med Marine heeft aangevoerd dat het vonnis niet erkend/of ten uitvoer gelegd mag worden omdat de LMAA zich niet heeft gehouden aan de bestaande wettelijke procedureregels (waaronder de Arbitration Act 1996) en hun eigen reglement door geen uitstel te verlenen aan Med Marine ten tijde van het terugtrekken van haar advocaat. Hierdoor zou onder meer het beginsel van hoor en wederhoor zijn geschonden. De rechtbank gaat niet mee in het verweer van Med Marine. Med Marine heeft er immers zelf voor gekozen niet bij de mondelinge behandeling aanwezig te zijn. De LMAA heeft Med Marine voldoende in de gelegenheid gesteld om zich op de zitting voor te bereiden en daar het woord te voeren. Dat de LMAA grenzen stelt aan de termijn voor het verzamelen van de benodigde documenten en het voorbereiden van het verweer is niet in strijd met het beginsel van  hoor en wederhoor, danwel enig ander procedurele waarborg en verleent Nova Shipping verlof tot tenuitvoerlegging in Nederland van het door het LMAA in London gewezen arbitraal vonnis.

Advocaat voor buitenlands vonnis in Nederland

De incasso advocaten van advocatenkantoor AMS hebben veel ervaring in het op een kostenefficiënte manier oplossen van zaken waarin sprake is van niet betaalde vorderingen. Ook bij de tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis in Nederland kunt u vertrouwen op de expertise van onze incasso advocaat. De advocaten van AMS kunnen u adviseren over de beste aanpak en strategie bij de tenuitvoerlegging van uw buitenlandse vonnis of het starten van een Europese procedure voor geringe vorderingen. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven. Neemt u bij vragen gerust contact met ons op.

More in Incasso
Kort geding procedure - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Automatische incasso: risico bij faillissement

De Hoge Raad heeft in september 2011 arrest gewezen in een zaak waarbij het er om ging of de bank...

Close