3 min lezen

Algemene voorwaarden en arbitragebeding: hoe zit het?

NL

Algemene voorwaarden moeten bij iedere nieuwe offerte tussen dezelfde partijen opnieuw worden overeengekomen. Dat in het verleden meermalen werk is uitgevoerd waarbij de standaardvoorwaarden algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
1992 wel van toepassing zijn verklaard, doet hier niet aan af, aldus de Raad van arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
Arbitrage
voor de Bouw in een recente uitspraak. Wat voor gevolgen heeft het ontbreken van algemene voorwaarden voor de bevoegdheid van de arbiter? Bouwrecht advocaat Marco Guit legt uit.

 

Arbitragebeding sluit bevoegdheid rechter uit

Een arbitragebeding is een bepaling in een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
of algemene voorwaarden waarin de bevoegdheid van de gewone rechter wordt uitgesloten en in plaats daarvan een arbitrageraad (bijvoorbeeld de Raad van Arbitrage) wordt aangewezen als exclusief rechtsprekende instantie bij geschillen tussen de contractspartijen. Soms maakt een arbitragebeding expliciet deel uit van het contract maar meestal (en zeker in de bouwwereld) is het beding opgenomen in de in de bouw gehanteerde algemene voorwaarden die op de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
van toepassing worden verklaard.

Arbiter toetst bevoegdheid

Een arbiter bij wie een geschil aanhangig wordt gemaakt zal zijn bevoegdheid tot beslechting van dat geschil moeten onderzoeken als deze bevoegdheid door de verwerende partij wordt betwist. Dan zal de eisende partij moeten aantonen waarop de bevoegdheid van de arbiter berust. Dit kan door middel van het overleggen van het contract tussen partijen waarin de arbiter wordt aangewezen als rechtsprekende instantie of door te verwijzen naar van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Een arbiter mag niet ambtshalve (dat wil zeggen zonder dat één van partijen daar zelf om vraagt) zijn bevoegdheid toetsen.

Rechtspraak Raad van Arbitrage voor de Bouw

In een recente uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw stond de bevoegdheid van de arbiter ter discussie. Partijen, een aannemer enerzijds en zijn opdrachtgevers anderzijds, hadden een geschil over de bouw van een schuur. De aannemer startte een procedure bij de Raad van Arbitrage en stelde dat de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (hierna: AVA 1992), waarin een arbitragebeding is opgenomen, van toepassing waren op de aannemingsovereenkomst met de opdrachtgevers. De opdrachtgevers hebben dit vóór alle weren (dat wil zeggen voor hun inhoudelijke verweer op de eis van de aannemer) betwist.

AVA 1992 niet van toepassing op bouw schuur

De arbiter stelt de opdrachtgevers in het gelijk. Weliswaar heeft de aannemer op een aantal eerdere aan de opdrachtgevers verstrekte offertes de AVA 1992 van toepassing verklaard, deze eerdere offertes zagen op geheel andere aannemingswerkzaamheden. Ten aanzien van de nieuwbouw van de schuur is enkel door de aannemer een aantal calculaties overgelegd welke de basis zijn geweest voor de (mondelinge) aannemingsovereenkomst De opdracht aan een aannemer om tegen een aanneemsom een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen.
» Meer over aannemingsovereenkomst
aannemingsovereenkomst
. Hierop zijn geen algemene voorwaarden van toepassing verklaard en dus is er met betrekking tot het geschil (over de schuur) geen arbitraal beding De overeenkomst tussen partijen om toekomstige geschillen aan arbitrage te onderwerpen in plaats van de gewone rechter.
» Meer over arbitraal beding
arbitraal beding
overeengekomen. De arbiter verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van het geschil.

Advocaat bouwrecht in Amsterdam over arbitrage

Als een arbiter zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van een geschil omdat er geen rechtsgeldige overeenkomst tot arbitrage is afgesloten tussen partijen, dan staat de weg naar de gewone rechter weer open. Er is dus niets verloren maar het kost de eisende partij wel tijd en geld. Let dus bij het inzetten van een arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
arbitrageprocedure
goed op of het arbitragebeding waterdicht is. In het omgekeerde geval is het aan te raden te onderzoeken of de betreffende raad wel bevoegd is. Er kunnen overigens soms goede redenen zijn om zelfs bij twijfel over de bevoegdheid, toch geen bezwaar te maken. Een arbitrageprocedure kan namelijk in bepaalde zaken voordeliger en/of efficiënter verlopen dan een rechtbankprocedure.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van vastgoedrecht, waaronder bouwrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en insolventierecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence