4 min lezen

Hypotheekhouder vordert opheffing beslag op woning in kort geding

NL

In een recent kort geding vorderde een bank opheffing van een beslag dat een andere schuldeiser op een woonhuis had laten leggen. Dit huis was verkocht maar kon vanwege het beslag niet worden geleverd. Hoe beoordeelt de rechter zo’n verzoek om opheffing? Advocaat beslag- en executierecht Hidde Reitsma licht de uitspraak toe.

Conservatoir beslag wordt executoriaal beslag

In deze zaak speelde het volgende. Een schuldeiser had conservatoir beslag gelegd op het woonhuis van X in verband met onbetaalde rekeningen ad € 7.000. Op dit woonhuis rustten ook twee hypotheken van de ABN AMRO bank. In een incassoprocedure had de rechter X veroordeeld om het openstaande bedrag aan de schuldeiser te voldoen. Hierdoor ging het conservatoir beslag Een maatregel waarmee een schuldeiser kan voorkomen dat een schuldenaar zijn vermogensbestandelen verkoopt voordat de schuldeiser tot executie kan overgaan.
» Meer over conservatoir beslag
conservatoir beslag
over in een executoriaal beslag Executiemiddel waarbij de goederen van de schuldenaar te gelde te maken zodat de schuldeiser zijn vordering uit de verkregen opbrengst kan voldoen.
» Meer over executoriaal beslag
executoriaal beslag
. Ondanks sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
sommatie
daartoe bleef X in gebreke aan het vonnis te voldoen.

Schuldeiser start executie vonnis

De schuldeiser zette de executie in gang en gaf een notaris opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
om de woning waarop het beslag rustte, in een openbare veiling Een openbare verkoop.
» Meer over veiling
veiling
te verkopen. Maar de bank wilde eerst proberen de woning onderhands te verkopen om daarmee een hogere verkoopopbrengst worden gerealiseerd. In afwachting hiervan heeft de schuldeiser verdere executiehandelingen gestaakt.

Hypotheekhouder heeft voorrang bij executie

Het huis is uiteindelijk verkocht voor een bedrag van € 640.000. De hypothecaire schuld bedroeg echter € 960.000. De schuldeiser kan dus naar zijn geld fluiten want de hypotheekverstrekker (bank) heeft voorrang bij de verdeling van de opbrengst, mits er geen oudere beslagen staan ingeschreven in het kadaster. Dat laaste is vrijwel nooit het geval: meteen na de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van een woning wordt meteen de hypotheek ingeschreven. Waarschijnlijk om druk uit te oefenen weigerde de schuldeiser om de beslagen van het woonhuis te verwijderen. Hierdoor dreigde de levering van het woonhuis aan de koper in gevaar te komen. De bank is daarom een executie kortgeding gestart waarin zij opheffing van het beslag vorderde.

Vordering tot opheffing beslag in kort geding

De Voorzieningenrechter overweegt in zijn vonnis dat de schuldeiser geen redelijk belang heeft bij het handhaven van het beslag. Immers, gezien de verhouding van de hypothecaire schuld ten opzichte van de verkoopopbrengst is een betaling aan de schuldeiser uit de verkoopopbrengsten niet reëel. Zelfs als de markt weer zou aantrekken, valt het niet te verwachten dat het huis wordt verkocht voor een prijs waarmee zowel de gehele hypotheekschuld als de vordering van schuldeiser kan worden voldaan.

Bank spoedeisend belang bij opheffing

Daarentegen heeft de bank wel een spoedeisend belang Voor een toewijzing van een vordering in kort geding moet er sprake zijn van spoedeisend belang.
» Meer over spoedeisend belang
spoedeisend belang
bij opheffing van het beslag. Als het beslag niet wordt opgeheven, kan het huis niet worden geleverd. Het huis is voor een goede prijs verkocht. Als de koper zou afhaken, dan bestaat het risico dat het huis tegen een lagere prijs zal worden verkocht. Ondertussen loopt de hypotheekschuld bovendien alleen maar op. De Voorzieningenrechter heft het beslag zoals gevorderd op, echter onder de voorwaarde dat de schuldeiser de door hem gemaakte executiekosten vergoed krijgt.

AMS: uw advocaat beslag- en executierecht

Beslag leggen op onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerend goed
kan een manier zijn om betaling van een vordering zeker te stellen. Maar in de meeste gevallen rust er een hypotheek op het betreffende pand. Omdat een hypotheekhouder (bank) voorrang heeft op de verkoop- of executieopbrengst, komt een beslaglegger die slechts een concurrente vordering heeft (d.w.z. geen vordering met een voorrangsrecht) pas aan bod als de hele hypotheekschuld is voldaan. Een beslaglegger kan daarom het beste het kadaster raadplegen waarin zowel de laatste koopprijs van een onroerend goed als de daarop rustende hypotheek staan vermeld. De advocaten van AMS hebben jarenlange ervaring in het begeleiden, leggen en executeren van beslagen. Neem voor vragen contact op met ons kantoor.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence