4 min lezen

Rangorde schuldeisers bij faillissement: wie gaat er voor?

NL

Schuldeisers van een failliete klant kunnen hun vordering indienen bij de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
. De curator plaatst de vordering vervolgens op een lijst van voorlopig erkende crediteuren. Wanneer er in de faillissementsboedel voldoende actief aanwezig is, worden schuldeisers naar hun rangorde uitbetaald. Maar niet iedere schuldeiser staat even sterk. Advocaat insolventierecht en curator Marco Guit legt uit welke rangorde er tussen de schuldeisers geldt.
[Geüpdatet oktober 2017] 

Faillissement; de verschillende schuldeisers

In het faillissementsrecht worden verschillende categorieën schuldeisers onderscheiden. Zo zijn er separatisten, preferente schuldeisers en concurrente schuldeisers. Separatisten zijn schuldeisers met een zakelijk zekerheidsrecht. Deze schuldeisers hebben rechtstreeks verhaal op het vermogen van de schuldenaar door een pandrecht, hypotheekrecht Een hypotheekrecht is een beperkt recht strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen.
» Meer over hypotheekrecht
hypotheekrecht
of retentierecht Het recht van een schuldeiser om een zaak van de schuldenaar onder zich te houden totdat zijn vordering is voldaan.
» Meer over retentierecht
retentierecht
. Separatisten kunnen hun rechten tot uitwinning tijdens faillissement uitoefenen alsof er geen faillissement is. Wel heeft de fiscus in sommige gevallen een bijzonder voorrecht dat vóór gaat op het recht van een (stil) pandhouder wanneer het pandrecht Een pandrecht is een beperkt recht strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen.
» Meer over pandrecht
pandrecht
rust op bodemzaken (roerende zaken die op de bodem staan van de belastingschuldige en die daar ook dienstbaar aan zijn).

Preferente schuldeisers

Preferente schuldeisers zijn het UWV, de Belastingdienst en werknemers met een loonvordering van voor het uitspreken van het faillissement. Deze schuldeisers krijgen hun vorderingen voldaan voor de concurrente schuldeisers. Ook wordt er wel gesproken van feitelijk preferente schuldeisers. Hieronder vallen schuldeisers met het recht van reclame, het recht van verrekening Het tegen elkaar wegstrepen van schulden over en weer waardoor een verbintenis teniet gaat.
» Meer over verrekening
verrekening
  en schuldeisers met een eigendomsvoorbehoud. Ook het eigendomsvoorbehoud Een eigendomsvoorbehoud is de meest geëigende wijze voor een leverancier om zich tegen een slecht betalende klant te beschermen.
» Meer over eigendomsvoorbehoud
eigendomsvoorbehoud
kan echter door de fiscus genegeerd worden op grond van artikel 22 lid 3 Invorderingswet.

Feitelijk preferentie schuldeisers: sterke positie

Feitelijk preferente schuldeisers kunnen hun rechten grotendeels uitoefenen alsof er geen faillissement was. Tijdens het faillissement gelden in een aantal gevallen andere voorwaarden voor het uitoefenen van deze rechten dan buiten faillissement. Zo is bij verrekening in faillissement niet vereist dat de vorderingen die de schuldeiser verrekent, opeisbaar zijn. Feitelijk preferente schuldeisers hebben dan ook een sterke positie tijdens een faillissement.

Schuldeisers met een voorrecht

Na de uitdeling aan preferente schuldeisers, zoals de fiscus en het UWV, komt de curator toe aan betaling van de vorderingen van de schuldeisers met een algemeen of bijzonder voorrecht. Hieronder vallen onder andere de kosten voor het aanvragen van het faillissement, de zaakvervanging en vorderingen ontstaan uit kosten gemaakt tot behoud van een goed. Schuldeisers met een algemeen voorrecht worden na schuldeisers met een bijzonder voorrecht uitbetaald door de curator.

Concurrente schuldeisers

Een schuldeiser met een concurrente faillissementsvordering krijgt bij faillissement van zijn schuldenaar in de meeste gevallen slechts een klein gedeelte van zijn vordering uitgekeerd. Concurrente schuldeisers worden uitbetaald uit het eventueel overgebleven boedelactief in de verhouding van de omvang van hun vordering. In de meeste gevallen wordt dus slechts een proportioneel deel van hun vordering voldaan.

Boedelcrediteuren

De hiervoor genoemde schuldeisers zijn schuldeisers met een vordering die is ontstaan vóór het faillissement. In beginsel komen alleen pre-faillissementsvorderingen voor uitkering in aanmerking. Dit is slechts anders bij de zogenoemde boedelvorderingen. Boedelvorderingen zijn vorderingen van schuldeisers die zijn ontstaan na de faillietverklaring door toedoen van de curator én vorderingen die door de wet als boedelvordering worden gekwalificeerd. Het gaat hier om verbintenissen die de curator aangaat voor het beheer en de vereffening van de boedel, waartoe onder meer het salaris van de curator, maar ook loonschulden en huurschulden vanaf het moment van faillietverklaring worden gerekend.

Boedelvordering niet ter verificatie indienen bij curator

Ook verbintenissen die door de failliet na de faillietverklaring zijn aangegaan zijn boedelschulden als de boedel bij deze verbintenissen is gebaat. Schuldeisers met een boedelvordering hoeven hun vordering niet ter verificatie in te dienen bij de curator. Deze vorderingen worden onmiddellijk uit de boedel voldaan voor zover er voldoende actief in de boedel aanwezig is. Deze schuldeisers hebben dan ook een vordering die buiten faillissement valt.

Advocaat faillissementsrecht geeft advies

Advocatenkantoor AMS Advocaten in Amsterdam beschikt over zeer ervaren advocaten op het gebied van faillissementsrecht. Zij worden zelf regelmatig aangesteld als curator in faillissementen zodat zij goed weten waarop moet worden gelet bij een faillissementssituatie. Zo kunnen zij u adviseren over het verdere verloop van het faillissement en het contact met de curator. Ook kunnen zij u bijstaan in een procedure tegen de curator.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence