3 min lezen

Incasso van VvE-bijdrage: zo gaat het

NL

Ook binnen de Vereniging van Eigenaren (VVE) Het zelfstandige besluitorgaan waarin alle appartementseigenaren van een gebouw zijn vertegenwoordigd.
» Meer over vereniging van Eigenaren (VVE)
vereniging van eigenaren
(VvE) komt het helaas regelmatig voor dat een mede-eigenaar en dus lid van een VvE zijn maandelijkse bijdrage niet betaalt. Die maandelijkse bijdrage wordt op grond van de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
 vastgesteld en moet meestal per maand betaald worden. Zeker bij kleinere VvE’s komt het vaak voor dat flinke betalingsachterstanden ontstaan, zonder dat actie wordt ondernomen. Juist voor de VVE is er echter een goede reden om de incasso van achterstallige bijdragen snel op te pakken. VVE advocaat en incassospecialist Hidde Reitsma legt uit.

Achterstand in maandelijkse bijdrage

Als een achterstand in de maandelijkse bijdrage ontstaat, dient het wanbetalende lid eerst te worden gemaand tot betaling, zodat eventueel aanspraak gemaakt kan worden op buitengerechtelijke incassokosten. De statuten en het huishoudelijk reglement kunnen regels bevatten over de opeisbaarheid van de bijdrage en de eventuele verschuldigdheid van een boete, rente of kosten. In het algemeen dient een lid dat niet betaald echter een termijn te krijgen om de bijdrage alsnog te voldoen.

Incassoprocedure tegen appartementseigenaar

Als de appartementseigenaar De gerechtigde tot een appartementsrecht.
» Meer over appartementseigenaar
appartementseigenaar
ook na sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
sommatie
niet betaalt, en overleg geen zin heeft, heeft de de VVE er juridisch baat bij de incasso snel ter hand te nemen. AMS advocaten heeft een aparte incassopraktijk en biedt scherpe incassotarieven, waarbij de appartementseigenaar zoveel mogelijk van de gemaakte kosten zal moeten voldoen. Een incassoprocedure kan bestaan uit een incasso kort geding of een simpele bodemprocedure tot betaling van de achterstallige bijdrage. Afhankelijk van de situatie kan voor één van deze mogelijkheden worden gekozen.

Vordering VVE en eigenaars bevoorrecht op het appartementsrecht

Waarom is het nu zo belangrijk dat de VVE niet te lang wacht met incasseren? De wet bepaalt dat de in het lopende of het voorafgaande kalenderjaar opeisbaar geworden contributies die door een appartementseigenaar zijn verschuldigd aan de VvE of de gezamenlijke eigenaars zijn bevoorrecht op de opbrengst van het appartementsrecht Een eigendomsaandeel in een gedeelte van een gebouw (appartement) alsmede een exclusief gebruiksrecht op dat gedeelte.
» Meer over appartementsrecht
appartementsrecht
. Dat betekent dat uitsluitend een hypotheek op het appartement voorrang heeft op de vordering van de VvE. In veel situaties waarin een VvE-lid zijn bijdrage niet betaalt is echter ook sprake van andere schuldeisers. Omdat de voorrang alleen het lopende en voorafgaande kalanderjaar betreft, is het dus zaak om snel in actie te komen.

Advocaat Vereniging van Eigenaren

Hidde Reitsma, advocaat VvE-recht en incasso van AMS Advocaten heeft veel ervaring in het bijstaan van grotere en kleinere VvE’s. Niet alleen incasseert AMS Advocaten veelvuldig achterstallige verenigingsbijdragen of andere overeengekomen bijdragen, ook staat AMS Advocaten veelvuldig leden of VvE’s bij in geschillen over geldigheid van besluiten, het gevoerde beleid binnen de VvE, en andere VvE-kwesties.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence