3 min lezen

Incassowet 2012: dit verandert er

NL

In de Incassowet 2012 Wet waarin de incassokosten die in rekening mogen worden gebracht worden genormeerd.
» Meer over incassowet 2012
Incassowet 2012
is een regeling opgenomen voor de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten Kosten die zijn gemaakt bij de incassering van een vordering.
» Meer over incassokosten
incassokosten
. De Incassowet is op 1 juli 2012 in werking getreden. Wat is er veranderd? Incasso advocaat Thomas van Vugt legt uit.

Staffel incassokosten

De hoogte van buitengerechtelijke incassokosten wordt door rechters in de huidige situatie bepaald aan de hand van het Rapport Voorwerk II en de daarin opgenomen bedragen. De rechter heeft echter de bevoegdheid om de in het rapport opgenomen bedragen te matigen. Dit is onder de nieuwe regeling anders. Na invoering van de Incassowet is de rechter gehouden aan de daarin opgenomen bedragen. De vergoeding wordt bepaald aan de hand van een vaste staffel aan incassokosten die wordt berekend aan de hand van een percentage van de hoofdsom en in de wet wordt opgenomen met een maximum van € 6.775,- en een minimum van € 40,-. Hierbij geldt hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage van de hoofdsom dat wordt vergoed. De regeling is alleen van toepassing op vorderingen die na invoering van de Incassowet opeisbaar zijn geworden.

Geen afwijking ten nadele van de consument

Van de wettelijke regeling kan niet ten nadele van de consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
worden afgeweken. Bij consumenten kan dan ook geen hogere vergoeding dan vastgesteld in de Incassowet worden bedongen. Een beding in algemene voorwaarden waarbij een hogere vergoeding wordt overeengekomen, is vernietigbaar en kan door middel van een buitengerechtelijke verklaring vernietigd worden. Een lagere vergoeding mag wel worden bedongen. Tussen bedrijven onderling kan wel een hogere vergoeding voor worden overeengekomen.

Direct in rekening brengen incassokosten

Bij bedrijven is de vergoeding direct opeisbaar als de betalingstermijn is verstreken. Bij consumenten dient eerst een aanmaning verstuurd te worden waarin de consument wordt gewezen op de gevolgen van niet tijdig betalen. In de sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
aanmaning
dient ook een betalingstermijn van veertien dagen te worden opgenomen. Direct na het verstrijken van deze termijn is de vergoeding opeisbaar.

Incassokosten bij meerdere vorderingen

Wanneer sprake is van meerdere vorderingen, dienen deze te worden opgenomen in één aanmaningsbrief en wordt de hoogte van de vergoeding berekend aan de hand van de som van de vorderingen. Dit geldt slechts voor vorderingen waarvan het incassotraject nog niet in gang is gezet. Een voorbeeld hiervan is het verschuldigd zijn van meerdere huurtermijnen, voortvloeiend uit dezelfde huurovereenkomst. Voor de berekening van de hoogte van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten dienen de huurtermijnen bij elkaar worden opgeteld, tenzij voor de afzonderlijke termijnen (bij consumenten) al een aanmaning is verstuurd.

Incasso advocaat Amsterdam

Advocatenkantoor AMS Advocaten in Amsterdam heeft een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van de buitengerechtelijke incassokosten. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence