Incassowet 2012: algemene voorwaarden wijzigen

Door de invoering van de Incassowet zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van ondernemers over incassokosten Kosten die zijn gemaakt bij de incassering van een vordering.
» Meer over incassokosten
incassokosten
vaak niet meer geldig. Het is dan ook raadzaam de algemene voorwaarden aan te passen aan de huidige regeling. Incasso advocaat Thomas van Vugt legt uit.

Wijzigingen door Incassowet in 2013

Door invoering van de Incassowet is er het nodige veranderd op het gebied van de vergoeding van incassokosten. Al eerder berichtte AMS Advocaten over de veranderingen bij de vergoeding van incassokosten. Kort gezegd wordt de vergoeding bepaald aan de hand van een vaste staffel aan incassokosten.  De incassokosten worden berekend aan de hand van een percentage van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,- en een minimum van € 40,-. De regeling is alleen van toepassing op vorderingen die na invoering van de Incassowet opeisbaar zijn geworden. Bij bedrijven is de vergoeding direct opeisbaar als de betalingstermijn is verstreken. Bij consumenten dient eerst een sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
aanmaning
verstuurd te worden waarin de consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
een termijn van 14 dagen krijgt om alsnog tot betaling over te gaan.

Algemene voorwaarden aanpassen

Door de invoering van de Incassowet zijn veel bedingen over de vergoeding van incassokosten die zijn opgenomen in algemene voorwaarden in strijd met de Incassowet en daarom niet meer geldig. Zo is in veel algemene voorwaarden opgenomen dat voor de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten wordt verwezen naar de staffel buitengerechtelijke incassokosten. Door de invoering van de Incassowet is deze staffel niet meer van toepassing. Ook is het door de invoering van de Incassowet niet meer mogelijk andere kosten dan de hierin opgenomen incassokosten, zoals bijvoorbeeld administratiekosten, in rekening te brengen. In veel algemene voorwaarden is echter een regeling opgenomen voor de vergoeding van deze ‘overige kosten’. Het is dan ook raadzaam uw algemene voorwaarden aan te passen aan de huidige regeling en te kijken of uw algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Afwijkend incassotarief bij zakelijke overeenkomsten

Van de wettelijke regeling in de Incassowet kan niet ten nadele van de consument worden afgeweken. Bij consumenten kan dan ook geen hogere vergoeding dan vastgesteld in de Incassowet meer worden bedongen. Een beding in algemene voorwaarden waarbij een hogere vergoeding wordt overeengekomen, is vernietigbaar en kan door middel van een buitengerechtelijke verklaring vernietigd worden. Tussen bedrijven onderling kan wel een hogere vergoeding voor worden overeengekomen. Dit hogere incassotarief kan worden opgenomen in uw algemene voorwaarden. Ook in het internationale handelsverkeer kunt u uw algemene voorwaarden gebruiken.

Advocaat opstellen algemene voorwaarden

De AMS advocaat heeft niet alleen veel ervaring met het onderhandelen over en het opstellen en aanpassen van algemene voorwaarden, maar procedeert daar ook over voor zijn cliënten, indien dat nodig is. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

More in Incasso
Advocaat Amsterdam
Beslagleggen in Nederland: makkelijk?

Nederland staat van oudsher bekend als een land waarin het buitengewoon makkelijk is om beslag te leggen, ook voordat een...

Close