3 min lezen

De A van Algemene voorwaarden

NL

Algemene voorwaarden, de kleine lettertjes die vaak niet of nauwelijks worden gelezen. Maar is dit verstandig? Deze kleine lettertjes kunnen van groot belang zijn. Wat zijn algemene voorwaarden precies, wanneer zijn ze van toepassing en hoe kun je ze vernietigen? Een wekelijkse A tot en met Z-serie geschreven door advocaat verbintenissenrecht Geertje Strik gebaseerd op het boek over algemene voorwaarden van Wessels en Jongeneel (6e druk, oktober 2017). In deel 1: de A van Algemene voorwaarden.

Wat zegt de wet over algemene voorwaarden?

Wanneer u een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
aangaat met een partij, zijn in de meeste gevallen algemene voorwaarden op deze overeenkomst van toepassing. De wet omschrijft algemene voorwaarden als: ‘een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven (zgn. kernbedingen).’ De partij die de algemene voorwaarden in een overeenkomst hanteert is de gebruiker. De partij die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard, wordt de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
genoemd.

Beroep op algemene voorwaarden

Om een beroep te kunnen doen op de algemene voorwaarden moeten zij op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard en dus door de wederpartij zijn geaccepteerd. Dit is het geval wanneer de gebruiker de wederpartij een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Dit kan door:

I. de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand te stellen;
II. aan de wederpartij bekend te maken dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen; of
III. langs elektronische weg de algemene voorwaarden ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
te stellen en de wederpartij de voorwaarden expliciet aan te laten vinken en aan de wederpartij de mogelijkheid bieden de algemene voorwaarden op te kunnen slaan en te printen.

Algemene voorwaarden vernietigen

Ook al zijn algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst, er bestaat nog steeds een mogelijkheid voor de wederpartij om een beding in de algemene voorwaarden te vernietigen. Dit gebeurt niet automatisch, de wederpartij dient een beroep te doen op de vernietigbaarheid. Dit zal de gebruiker natuurlijk proberen te voorkomen.

Een beding in de algemene voorwaarden is vernietigbaar wanneer:
I. de gebruiker de wederpartij geen redelijke mogelijkheid heeft geboden om daadwerkelijk kennis te nemen van de algemene voorwaarden; en
II. wanneer het een onredelijk bezwarend beding betreft.

Bedingen op de zwarte of grijze lijst

Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consumenten) kunnen op grond van de wet bedingen vernietigen, omdat deze onredelijk bezwarend zijn of wanneer er sprake is van een wettelijk vermoeden dat ze onredelijk bezwarend zijn. Deze bedingen zijn door de wetgever in dat geval op de zwarte of grijze lijst geplaatst. In sommige gevallen is er sprake van reflexwerking De bescherming die kleine ondernemers aan de zwarte en grijze lijst kunnen ontlenen.
» Meer over reflexwerking
reflexwerking
en is het ook mogelijk voor niet-consumenten om bedingen die op de zwarte of grijze lijst Bedingen in algemene voorwaarden die onredelijk bezwarend worden vermoed.
» Meer over grijze lijst
grijze lijst
staan te vernietigen.

Advocaat voor algemene voorwaarden

Ondernemers doen er verstandig aan hun algemene voorwaarden eens te laten checken door een advocaat, zodat zij de kans kunnen verminderen dat zij te maken krijgen met zogenoemde vernietigingsprocedures. Mocht u nog geen algemene voorwaarden hebben dan is het verstandig om die door een advocaat te laten opstellen, passend voor uw bedrijfsactiviteiten.

Geertje Strik

Geertje Strik

Sinds augustus 2021 is Geertje als advocaat verbonden aan AMS Advocaten, waar zij zich richt op de civielrechtelijke advies- en procespraktijk.
Ravel Residence