4 min lezen

Bestuurder BV stelt eigen salaris vast: mag dat?

NL

In een recente zaak die bij het Hof speelde, had een bestuurder van een BV zonder goedkeuring van de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
van aandeelhouders ( algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
) geldbedragen uit de vennootschap naar zichzelf overgemaakt. De vraag in de hierop volgende procedure was of de bestuurder bevoegd was tot deze uitkeringen over te gaan. Advocaat ondernemingsrecht Marco Guit licht de uitspraak toe.

 

 

Statuten: vaststelling salaris directie taak AVA

In deze zaak speelde het volgende. De bestuurder van een vennootschap had zichzelf een bedrag van € 62.500 uitgekeerd als salaris. Maar de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
van de vennootschap bepalen dat het salaris van een bestuurder door de algemene vergadering moet worden vastgesteld. De aandeelhouders waren dus niet gecharmeerd van deze eenzijdige actie. Zij vonden dat de bestuurder onrechtmatig gelden had onttrokken uit de vennootschap.

Vaststellingsovereenkomst rechtmatige grond voor overboekingen?

Het geschil intensiveerde vervolgens toen er tussen de vennootschap en de bestuurder een vaststellingsovereenkomst werd gesloten waarin de directievergoedingen formeel werden vastgesteld. Op deze manier wilde de bestuurder de overboekingen formaliseren. Echter, bij de vaststellingsovereenkomst De overeenkomst waarin partijen bindende afspraken maken ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil.
» Meer over vaststellingsovereenkomst
vaststellingsovereenkomst
was enkel de bestuurder zelf betrokken. Hij heeft de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
namelijk getekend in twee hoedanigheden: namens de BV (want hij is als bestuurder bevoegd de BV te vertegenwoordigen) en namens zichzelf als bestuurder getekend.

Aandeelhouders starten proces tegen bestuurder

De aandeelhouders stappen naar de rechter en vorderen de bedragen die de bestuurder heeft opgenomen terug. De bestuurder doet een beroep op de vaststellingsovereenkomst. De rechtbank gaat hier niet in mee. De vaststelling van het salaris van een bestuurder is voorbehouden aan de algemene vergadering. De toe-eigening van de bedragen door de bestuurder is aldus zonder reden of grond verricht en onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
. De rechtbank veroordeelt de bestuurder dit bedrag terug te betalen aan de vennootschap. Het Hof bekrachtigt het vonnis in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
.

Wie bepaalt beloning directeur?

In boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarin het vennootschapsrecht is geregeld staat dat de bezoldiging Het salaris dat bestuurders en commissarissen van een rechtspersoon ontvangen
» Meer over bezoldiging
bezoldiging
(salaris) van bestuurders door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald, tenzij in de statuten een ander orgaan is aangewezen. Soms wordt het salaris van de directie door de raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) .
» Meer over raad van commissarissen
raad van commissarissen
vastgesteld. Het beleid ten aanzien van de bezoldiging wordt door de algemene vergadering vastgesteld. Indien de vennootschap een wettelijk voorgeschreven ondernemingsraad heeft ingesteld, heeft deze OR het recht om een stadpunt te geven over het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid.

Uitgangspunt wet: AVA bevoegd tenzij ander orgaan is aangewezen

De wetgever heeft er bewust voor gekozen een ander orgaan dan het bestuur van de vennootschap zelf te belasten met de vaststelling van het bestuurdersloon. Niettemin gebeurt het regelmatig dat een bestuurder indirect toch zijn eigen salaris bepaalt. Als hij tevens aandeelhouder is, zal hij als lid van de AVA toch mee kunnen bepalen. En als de bestuurder de meerderheid van de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
bezit, is zijn stem vanzelfsprekend doorslaggevend.

AMS Advocaten bij geschillen over salaris bestuurder

Geschillen tussen de overige aandeelhouder(s) en de DGA ( directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
directeur
-grootaandeelhouder) over de bezoldiging zijn niet ongebruikelijk. De ondernemingsrecht advocaten van AMS hebben veel ervaring in dit soort zaken en kunnen u juridisch adviseren en bijstaan. Als een minnelijke regeling niet kan worden bereikt, kan de gang naar de rechter of Ondernemingskamer worden ingezet. Neem voor meer informatie over dit onderwerp en onze dienstverlening, contact op met ons kantoor.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van vastgoedrecht, waaronder bouwrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en insolventierecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence