Ondernemingsraad

OR: verplicht vanaf 50 werknemers

De ondernemingsraad is een inspraakorgaan binnen een bedrijf. Een ondernemingsraad bestaat uit een aantal werknemers van een bedrijf dat namens het personeel overleg voert met het bestuur van de onderneming. Een onderneming met meer dan 50 werknemers is verplicht een ondernemingsraad in te stellen, terwijl een onderneming met minder dan 50 werknemers vrijwillig een ondernemingsraad kan instellen. Een onderneming met tussen de 10 en 50 werknemers die geen ondernemingsraad heeft moet een personeelsvereniging instellen indien de werknemers daarom vragen. Een personeelsvereniging heeft beperkte bevoegdheden.

OR, COR of GOR

Een concern kan meerdere ondernemingsraden hebben (voor elke onderneming één). Ook kan een groep ondernemingen binnen een concern samen een groepsondernemingsraad (GOR) vormen. Een overkoepelende ondernemingsraad voor alle ondernemingen binnen één concern heet een Centrale Ondernemingsraad (COR). Ook kunnen ondernemingsraden subcommissies hebben voor verschillende doeleinden.

Adviesrecht ondernemingsraad

Een ondernemingsraad heeft diverse bevoegdheden. Zo moet een ondernemingsraad verplicht door de werkgever om advies worden gevraagd voordat hij besluiten neemt die grote gevolgen voor het personeel kunnen hebben. Zo dient de werkgever de ondernemingsraad om advies te vragen indien hij wil reorganiseren en in dat kader de organisatie wil wijzigen of personeel wil ontslaan. Ook bij fusie, sluiting of verkoop van de onderneming moet de ondernemingsraad om advies worden gevraagd, evenals bij geplande grote investeringen, het verlenen van krediet aan andere bedrijven of het ontslaan van een bestuurder.

OR kan beroep aantekenen

Indien de werkgever een ander besluit neemt dan de OR adviseert, dient het definitieve besluit een maand te worden opgeschort zodat de OR de gelegenheid heeft tegen het besluit beroep aan te tekenen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

Instemmingsrecht ondernemingsraad

Bij sommige besluiten moet de ondernemingsraad om instemming worden gevraagd. Indien die instemming niet wordt gegeven, kan het voorgenomen besluit in beginsel niet worden doorgevoerd. Het gaat om onder meer de vaststelling, wijziging of intrekking van pensioenverzekeringen, arbeids-, rusttijden- of vakantieregelingen, belonings- of functiewaarderingssystemen, arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratiebeleid en aanstellings- en ontslagbeleid.

Advocaat voor ondernemingsraad

Onze advocaten arbeidsrecht staan regelmatig ondernemingsraden bij, maar adviseren ook werkgevers over het overleg dat zij met ondernemingsraden voeren.