3 min lezen

Inschrijving merk ROY DONDERS door reclamebureau nietig

NL

Een reclamebureau deponeert zonder instemming of medeweten van Roy Donders het merk ROY DONDERS. Vervolgens maakt het reclamebureau bezwaar tegen het gebruik van dit merk door Roy Donders zelf. Mag dit zomaar? De rechtbank wees een vonnis waarin deze vraag (je zou zeggen: uiteraard) ontkennend wordt beantwoord. Advocaat merkenrecht Hidde Reitsma licht de zaak toe: wanneer is een merkdepot nietig?

Reclamebureau deponeert merk Roy Donders zonder toestemming

Roy Donders, dé stylist van onder de rivieren, verwierf bekendheid door verschillende televisieprogramma’s maar vooral door zijn huispak, een soort pyjama voor volwassenen. Op een dag werd Roy gebeld door reclamebureau JanssenConcepts (Janssen). Of hij met dit bedrijf wilde samenwerken. Janssen had op dat moment reeds zonder medeweten van Roy het Benelux woordmerk Een merk dat bestaat uit één of meer woorden
» Meer over woordmerk
woordmerk
ROY DONDERS gedeponeerd bij het Benelux merkenbureau.

Janssen sommeert Jumbo verkoop juichpak te staken

Die samenwerking kwam vooralsnog niet tot stand en Roy Donders hield zich bezig met belangrijkere zaken. Zoals het ‘Roy Donders Juichpak”, een speciaal voor het WK ontworpen oranje huispak dat via Jumbo supermarkten werd verkocht. Janssen maakte hier echter bezwaar tegen. De advocaat van Janssen sommeerde Jumbo de verkoop van het pak te staken (vreemd detail: bij brief van 2 oktober 2014, dus maanden na het WK) en ieder gebruik van het merk ROY DONDERS te staken.

Procedure inbreuk intellectueel eigendom

Roy Donders was overdonderd. Hij wist niet eens dat Janssen merkhouder was van zijn eigen naam. Hij liet dit niet over zijn kant gaan en startte een procedure tegen Janssen. Hij vordert een declaratoir vonnis Een vonnis waarmee de rechter door middel van een zogenaamde verklaring voor recht een rechtsverhouding tussen partijen vaststelt.
» Meer over declaratoir vonnis
verklaring voor recht
dat het merk door Janssen te kwader trouw is gedeponeerd. Hij eist dat het merk aan hem wordt overgedragen danwel doorgehaald.

Depot door Janssen te kwader trouw?

Volgens het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
Eigendom
is een depot van een merk o.m. te kwader trouw als de deposant (degene die het merk inschrijft) weet of behoort te weten dat een derde dit merk in het Benelux-gebied voor soortgelijke waren of diensten op goeder trouw en normale wijze heeft gebruikt en niet heeft ingestemd met het depot.

Merk reeds voor depot in gebruik

Donders voert aan dat hij reeds voorafgaand aan het depot door Janssen het merk voor zijn huispakken en kledingparty’s gebruikte. De rechtbank is het hiermee eens en overweegt voorts dat op het moment het merk ROY DONDERS door Janssen werd gedeponeerd, Donders al een bekende Nederlander was. Op grond daarvan is de rechtbank van oordeel dat het depot te kwader trouw is geschied. Immers, Janssen had het merk gedeponeerd kort nadat het televisieprogramma “Roy Donders: Stylist van het Zuiden” werd uitgezonden. Zij wilde kennelijk bij deze populariteit aanhaken. Maar gezien haar professie had Janssen moeten onderzoeken of het merk al werd gebruikt.

Depot intentie om Roy Donders te benadelen

Dit depot te kwader trouw heeft de intentie gehad om Donders te benadelen. Niet is gebleken dat Janssen zelf plannen had om het merk te exploiteren. Daarentegen heeft zij het merk wel gebruikt om het gebruik van Donders van het merk ROY DONDERS te beletten door Jumbo te sommeren de verkoop van het juichpak te staken. Het merk is aldus nietig en moet worden doorgehaald. Janssen heeft onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
jegens Donders gehandeld en is daardoor aansprakelijk voor Donders’ schade. De rechtbank verwijst partijen naar een schadestaatprocedure Een gerechtelijke procedure die na de hoofdprocedure volgt waarin enkel de omvang van de schade wordt vastgesteld.
» Meer over schadestaatprocedure
schadestaatprocedure
om de schade vast te stellen.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence