Uitspraak Hof: Bankgarantie biedt meer zekerheid dan conservatoir beslag

Bij incassozaken wordt vooruitlopend op een vonnis regelmatig conservatoir beslag Een maatregel waarmee een schuldeiser kan voorkomen dat een schuldenaar zijn vermogensbestandelen verkoopt voordat de schuldeiser tot executie kan overgaan.
» Meer over conservatoir beslag
conservatoir beslag
op goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
van de schuldeiser gelegd. Dit geeft de schuldeiser zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
dat er na de incassoprocedure nog iets te halen valt. Omdat een conservatief beslag nogal bezwarend is voor de schuldenaar, kan hij in kort geding opheffing vorderen. Deze vordering wordt in de regel toegewezen als de schuldenaar een andere vorm van zekerheid aanbiedt, zoals een bankgarantie De garantstelling van een bank om een geldbedrag aan de begunstigde uit te keren als de wederpartij niet nakomt of niet betaalt.
» Meer over bankgarantie
bankgarantie
. In een recente rechtszaak was de vraag of een bankgarantie dezelfde zekerheid biedt als een conservatoir beslag. Advocaat incassozaken Hidde Reitsma licht deze uitspraak toe.

 

Opheffings kort geding bij voorzieningenrechter

De schuldenaar in deze zaak bood in een opheffings kort geding ter vervanging van een conservatoir beslag een bankgarantie aan. De schuldeiser nam hier echter geen genoegen mee omdat de bankgarantie niet dezelfde zekerheid bood als het beslag. Volgens de voorwaarden van de bankgarantie zou de bank namelijk pas tot uitbetaling overgaan als de schuldeiser een toewijzend vonnis had gekregen dat in kracht van gewijsde was gegaan. Dit betekent dat de bankgarantie niet wordt uitgekeerd zolang er nog verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
of hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
openstaat.

Conservatoir beslag wordt executoriaal bij toewijzend vonnis

Terecht wijst de schuldeiser erop dat een conservatoir beslag direct kan worden uitgewonnen zodra een vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. Het conservatoir beslag wordt automatisch omgezet in een executoriaal beslag. Hoger beroep schorst de werking van de executie niet. De Voorzieningenrechter is het met schuldeiser eens en oordeelt dat schuldeiser geen genoegen met de “minderwaardige’ bankgarantie hoeft te nemen.

Conservatoir beslag vervalt bij faillissement schuldenaar

Het hof denkt hier in hoger beroep echter anders over. Weliswaar kan een conservatoir beslag sneller worden uitgewonnen dan een bankgarantie, maar een bankgarantie biedt in andere opzichten meer zekerheid. Zo vervalt een conservatoir beslag van rechtswege als de schuldenaar failliet gaat terwijl een bankgarantie onaangetast blijft bij faillissement. Ook biedt een bankgarantie meer zekerheid dan een beslag in het geval er door meerdere schuldeisers cumulatief beslag wordt gelegd op hetzelfde goed. Dan moet de opbrengst immers onder hen worden verdeeld. Een bankgarantie geldt alleen voor deze schuldeiser. Het Hof is van oordeel dat de schuldeiser niet in een ongunstigere positie komt te verkeren als het beslag wordt vervangen door een bankgarantie. De bankgarantie biedt andere doch zeker niet mindere zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheden
. Het Hof heft het beslag alsnog op.

AMS Advocaat bij incasso en beslagzaken

In een opheffings kort geding onderzoekt de Voorzieningenrechter of er redenen zijn om het beslag op te heffen. Dit kan zijn omdat er op een andere wijze zekerheid wordt gesteld (bankgarantie) maar ook als het beslag ten onrechte is gelegd, kan opheffing worden bevolen. Zo is onlangs een beslag opgeheven omdat de beslaglegger bij zijn verzoek om beslag te mogen leggen de rechter niet volledig heeft geïnformeerd. Ook in geval van een ondeugdelijke vordering kan een beslag doorgaans niet in stand worden gelaten.

More in Incasso
Advocaat Intellectueel Eigendomsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Rechter: executant moet beslag opheffen

Een schuldeiser heeft executoriaal beslag gelegd op een woning, maar de hypotheekhouder (de ABN-Amro bank) verzoekt de rechter om opheffing...

Close