3 min lezen

Onderzoeksplicht bank bij uitkeren onder bankgarantie?

NL

Een bankgarantie De garantstelling van een bank om een geldbedrag aan de begunstigde uit te keren als de wederpartij niet nakomt of niet betaalt.
» Meer over bankgarantie
bankgarantie
is een veelgebruikte vorm van zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
in het internationale handelsverkeer. Onlangs deed de rechtbank een uitspraak over wanneer een bank een bankgarantie moet uitkeren. Moet de bank zelf onderzoeken of de bankgarantie terecht door een contractspartij wordt ingeroepen? Advocaat contractenrecht Marco Guit licht de uitspraak hieronder toe.

 

 

Bankgarantie ter zekerheid nakoming opdrachtnemer

De feiten in deze zaak zijn als volgt. Een opdrachtnemer sluit een grote overeenkomst van aanneming met opdrachtgever. Ter meerdere zekerheid van nakoming van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
door opdrachtnemer heeft de ING bank ten behoeve van opdrachtnemer een tweetal bankgaranties afgegeven. In de tekst van de garantie De waarborg dat een gekocht product deugdelijk is.
» Meer over garantie
garantie
is opgenomen dat de bank een bedrag van maximaal $ 711.200 zal betalen op eerste schriftelijke kennisgeving van opdrachtgever dat de opdrachtnemer is tekortgeschoten.

Inroepen bankgarantie door opdrachtgever frauduleus?

Opdrachtgever roept op een gegeven moment de bankgarantie De garantstelling van een bank om een geldbedrag aan de begunstigde uit te keren als de wederpartij niet nakomt of niet betaalt.
» Meer over bankgarantie
bankgaranties
in verband met vermeende wanprestatie van opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft vervolgens de bank verzocht niet uit te keren omdat sprake zou zijn van een kennelijk frauduleus of willekeurig beroep onder de garanties door de opdrachtgever. De bank gaat niet op dit verzoek in. Om uitkering alsnog tegen te houden laat opdrachtnemer conservatoir verhaalsbeslag leggen onder de bank.

Strikte toepassing door bank van garantievoorwaarden

In de procedure die volgt tussen de opdrachtnemer en de bank is de vraag of de bank onder de bankgaranties moet uitkeren of niet. De rechtbank stelt voorop dat gezien het karakter en de functie van bankgaranties in het economisch verkeer, strikte toepassing door de bank van de in de garantie gestelde voorwaarden geboden is. Een doorslaggevende betekenis dient dan ook toe te komen aan de taalkundige uitleg van de bewoordingen van de bankgarantie. Zeker in het onderhavige geval waarin beide partijen professionele partijen zijn en de bankgarantie in verband met een commerciële transactie is gesteld.

Abstracte bankgarantie: eerst betalen, dan praten

In dit geval blijkt de bank zich verbonden te hebben om uit te keren op eerste verzoek van de opdrachtgever onder vermelding dat opdrachtnemer tekort is geschoten. Deze bankgarantie moet worden aangemerkt als een abstracte bankgarantie. Kenmerk hiervan is dat de bank in beginsel tot uitbetaling is gehouden zonder zich te verdiepen in de vraag of de opdrachtnemer inderdaad wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
heeft gepleegd. Dit beginsel (“eerste betalen, dan praten”) staat eraan in de weg dat de opdrachtnemer uitbetaling kan blokkeren. Uitzondering hierop is echter als de opdrachtgever kennelijk bedrieglijk of willekeurig tot het inroepen van de bankgarantie overgaat.

Beperkte onderzoeksplicht bank na waarschuwing

De rechtbank wijst erop dat opdrachtnemer de bank uitvoering gemotiveerd heeft gewaarschuwd dat er in dit geval geen sprake was van wanprestatie. Uit vaste jurisprudentie volgt dat na zo’n dergelijke waarschuwing er een onderzoeksplicht rust op de bank. De omvang van deze onderzoeksplicht is echter beperkt dus het moet zonder veel onderzoek blijken dat de claim kennelijk bedrieglijk of willekeurig is. De rechtbank acht dat in dit geval niet aan de orde. De bank is dus gehouden om tot het uitkeren onder de bankgaranties over te gaan.

Advocaat voor opstellen bankgarantie

In deze zaak was er sprake van een abstracte bankgarantie. Maar je kan natuurlijk de voorwaarden in een bankgarantie nader omschrijven om ervoor te zorgen dat deze niet zomaar kan worden ingeroepen. Een bank moet – zoals blijkt uit deze uitspraak – uitkeren als aan de voorwaarden is voldoen zonder verder vragen te stellen. Advocatenkantoor AMS advocaten heeft ruime ervaring in het opstellen van contracten met daarin opgenomen garanties, om er zeker van te zijn dat (betalings)verplichtingen ook daadwerkelijk worden nagekomen. Neem voor meer informatie gerust contact op met ons kantoor.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence