3 min lezen

Uitsluiting aansprakelijkheid in exoneratiebeding mogelijk?

NL

In de meeste algemene voorwaarden staat wel een soort van exoneratiebeding opgenomen. Hierin beperkt de gebruiker van de voorwaarden zijn aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
voor schade als gevolg van mogelijke tekortkomingen in de prestatie. In de rechtspraak komt regelmatig de vraag aan de orde hoe zo een beding moet worden uitgelegd en of de toepassing überhaupt wel redelijk is. Advocaat contractenrecht Hidde Reitsma licht een recente uitspraak hierover toe.

 

Tekortschieten ICT-bedrijf bij software implementatie

In deze zaak had eiseres (een transportbedrijf) een fikse schadevergoeding gevorderd van een ICT-bedrijf. Dit ICT-bedrijf was ernstig tekortgeschoten bij een omvangrijke opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
betreffende de implementatie van software bij eiseres. In een bodemzaak had een rechtbank al een declaratoir vonnis Een vonnis waarmee de rechter door middel van een zogenaamde verklaring voor recht een rechtsverhouding tussen partijen vaststelt.
» Meer over declaratoir vonnis
verklaring voor recht
gegeven dat het ICT-bedrijf aansprakelijk was voor de schade die uit deze wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
voortvloeide. Voor de exacte vaststelling van de schade had eiseres om verwijzing naar een schadestaatprocedure Een gerechtelijke procedure die na de hoofdprocedure volgt waarin enkel de omvang van de schade wordt vastgesteld.
» Meer over schadestaatprocedure
schadestaatprocedure
gevraagd.

Schadestaatprocedure: vaststelling omvang schade

Een schadestaatprocedure kan uitkomst bieden als de exacte schade tijdens een procedure nog niet vast staat. Ook kan het soms handiger zijn om eerst de aansprakelijkheid te laten vaststellen indien een onderzoek naar de schade kostbaar is. In dit geval had eiseres in de schadestaatprocedure drie rapporten overgelegd waarin deskundigen zich over de schade hadden uitgelaten. De schade liep op tot boven de 1 miljoen euro.

Uitsluiting aansprakelijkheid in exoneratiebeding

Het ICT-bedrijf deed echter een beroep op het exoneratiebeding dat in haar algemene voorwaarden was opgenomen. Hierin sloot zij -behoudens grove schuld of opzet- haar aansprakelijkheid uit voor de volgende gevallen:

  • alle indirecte schade;
  • ter zake van andere (dus niet indirecte) schade was de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het totaalbedrag van de facturen, in dit geval €180.000.

Indirecte schade uitgesloten van vergoeding

Voorts was bepaald dat onder indirecte schade viel o.m. gevolgschade Schade welke indirect wordt veroorzaakt door een schadeveroorzakende gebeurtenis.
» Meer over gevolgschade
gevolgschade
, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Tot slot was de omvang van ‘andere schade’ nagenoeg beperkt tot redelijke kosten die de opdrachtgever heeft moeten maken voor vaststelling van de oorzaak van schade, beperking van schade en incassokosten Kosten die zijn gemaakt bij de incassering van een vordering.
» Meer over incassokosten
incassokosten
.

Exoneratiebeding leidt tot onaanvaardbaar resultaat

Eiseres vond dat het exoneratiebeding buiten toepassing moest blijven, omdat toepassing in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
leidt tot een onaanvaardbaar resultaat. De rechtbank was het daar gedeeltelijk mee eens. Immers, het ICT-bedrijf had nagenoeg alle aansprakelijkheid uitgesloten als je de lijst zou vergelijken met de mogelijke schade die een opdrachtgever zou lijden door wanprestatie van het ICT-bedrijf.

Rechtbank: geen prikkel meer tot volledige nakoming

De rechtbank overweegt o.m. dat het exoneratiebeding deel uitmaakt van algemene voorwaarden waarover niet tussen partijen is onderhandeld. De rechtbank stelt vast dat door de wijze van uitsluiting van aansprakelijkheid onvoldoende prikkel overblijft voor het ICT-bedrijf om de verplichtingen correct na te komen. Dit acht de rechtbank als onaanvaardbaar resultaat.

Rechtbank stelt bepaling indirecte schade buiten toepassing

Maar de rechtbank meent wel dat de beperking van de aansprakelijkheid tot de hoogte van de facturen in stand kan blijven. Immers, de beloning van het ICT-bedrijf staat in geen redelijke verhouding tot de zeer grote aansprakelijkheidsrisico’s die zij loopt bij een fout. Als er geen maximalisering van de schade-uitkering zou zijn, dan zou het ICT-bedrijf zich enkel tegen zeer hoge premies kunnen verzekeren. De rechtbank stelt dus de bepaling ter zake van de indirecte schade buiten toepassing, doch zal de aangetoonde schade enkel tot een bedrag van € 180.000 toewijzen.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence