3 min lezen

Tussenpersoon aansprakelijk voor schade onverzekerde automobilist?

NL

Een auto-eigenaar raakt betrokken bij een ongeval. De schade is ruim € 100.000,-, maar in de nasleep van het ongeluk blijkt dat hij niet was verzekerd. De verzekering was kennelijk opgezegd door de assurantietussenpersoon. De eigenaar betwist hier ooit opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
voor te hebben gegeven. Heeft de assurantietussenpersoon zijn zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
geschonden? Advocaat Hidde Reitsma, gespecialiseerd in zaken over beroepsaansprakelijkheid, bespreekt de uitspraak van de rechtbank.

 

Auto wordt overgeschreven naar echtgenote

eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
Eiser
in deze zaak heeft via Abn Amro een autoverzekering afgesloten bij ASR Schadeverzekering. Op een gegeven moment liet eiser de auto overschrijven op naam van zijn echtgenote. Hij ging naar het plaatselijke Abn Amro filiaal met -naar zijn zeggen- de bedoeling om de verzekering over te zetten op haar naam. Enige tijd later was de auto van eiser (althans zijn echtgenote) betrokken bij een verkeersongeval.

Waarborgfonds: dekt schade bij onverzekerde automobilisten

Eiser werd na het ongeval aangeschreven door het Waarborgfonds Motorverkeer. Het Waarborgfonds had een verzoek ontvangen tot uitkering van een schadevergoeding omdat de auto niet verzekerd bleek te zijn. In dat geval keert het Waarborgfonds uit aan de benadeelde en verhaalt de schade vervolgens op de onverzekerde auto-eigenaar.

Verzekering geroyeerd in plaats van overgezet

Navraag door eiser wees uit dat Abn Amro aan ASR had doorgegeven dat de verzekering moest worden geroyeerd in plaats van overgezet op de naam van de echtgenote van eiser. Eiser spreekt in een procedure Abn Amro aan op onrechtmatig handelen en houdt haar aansprakelijk voor de schade.

Rechtsvraag: Abn Amro zorgplicht geschonden?

De door de rechtbank te beantwoorden vraag is of Abn Amro jegens eiser haar zorgplicht heeft geschonden. Als assurantietussenpersoon dient Abn Amro jegens eiser bij haar werkzaamheden de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon mag worden verwacht.

Schriftelijke bevestiging opdracht tot beëindiging

Tussen partijen is in geschil wat er precies is besproken toen eiser naar het filiaal van Abn Amro kwam met het vrijwaringsbewijs. Abn Amro stelt dat eiser heeft gevraagd de verzekering te beëindigen maar eiser houdt vol dat hij overzetting heeft verzocht. De rechter kan dus niet vaststellen welke mondelinge opdracht er precies is gegeven. Echter, het mag van een assurantietussenpersoon worden verwacht dat hij een mondelinge opdracht zodanig vastlegt dat daaruit ondubbelzinnig de betreffende wens van de verzekeringnemer kan worden afgeleid. Verder vindt de rechter dat de zorgplicht met zich meebrengt dat de assurantietussenpersoon de opdracht aan de verzekeringnemer bevestigt. Van de verzekeringnemer mag op zijn beurt worden verwacht dat hij de bevestiging controleert en eventuele omissies direct doorgeeft.

Beroepsaansprakelijkheid bij schending zorgplicht

Nu iedere vastlegging of bevestiging van de opdracht tot beëindigen ontbreekt, blijkt niet dat eiser de verzekering  heeft willen beëindigen. Door niettemin ASR te verzoeken de verzekering te beëindigen heeft Abn Amro haar zorgplicht geschonden. Zij is dan ook aansprakelijk voor de als gevolg hiervan door eiser gelegen schade.

AMS Advocaten bij aansprakelijk stellen tussenpersoon

De civiele advocaten van AMS hebben ruime ervaring bij zaken betreffende beroepsaansprakelijkheid. Zij kunnen u bijstaan bij het opstellen van een aansprakelijkheidstelling en u begeleiden in eventuele juridische procedures. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence