3 min lezen

Ontbinding overeenkomst bij wanprestatie: verzuim vereist!

NL

Het is een algemeen verschijnsel bij de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
van opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
: een opdrachtnemer doet veel te lang over het afronden van het werk. Dan komt er een moment dat de opdrachtgever eieren voor zijn geld kiest en de overeenkomst wil opzeggen. Uit een recente uitspraak blijkt weer eens hoe essentieel het is om dan de juiste juridische stappen te nemen: eerst de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
in gebreke stellen en een laatste termijn te gunnen voordat tot ontbinding van de overeenkomst kan worden overgegaan. Advocaat verbintenissenrecht Hidde Reitsma legt uit.

 

Overeenkomst van opdracht

Opdrachtnemer in deze zaak heeft met opdrachtgever een overeenkomst van opdracht gesloten terzake de ontwikkeling van een applicatie. Deze overeenkomst dateert van mei 2013. Afgesproken wordt dat eerst de webapplicatie zou worden ontwikkeld en daarna pas de mobiele applicatie en de apps voor Android en iOS. De opdrachtnemer heeft de webapplicatie betrekkelijk snel afgerond maar is traag met de oplevering van de overige producten.

Spreek harde deadline af bij opdrachten!

Tussen partijen wordt veel heen en weer gemaild en de opdrachtgever spoort de opdrachtnemer regelmatig aan voort te maken met de oplevering. Maar een concrete deadline is nimmer afgesproken. Het is inmiddels eind januari 2014 als de opdrachtgever de opdrachtnemer aanschrijft in verband met de trage voortgang en vraagt om een concreet plan van aanpak. Als dit plan vervolgens achterwege blijft, bericht opdrachtgever dat de maat vol is en dat zij opdrachtnemer aansprakelijk stelt voor de schade. In een latere brief heeft de opdrachtgever de overeenkomst buitengerechtelijk ontbonden.

Schadevergoeding wegens wanprestatie opdrachtnemer

In de kantonrechtersprocedure vordert opdrachtgever schadevergoeding. Volgens opdrachtgever is de opdrachtnemer tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst en in verzuim. De werkzaamheden voldeden niet en de uitvoering duurde te lang. Zij was daarom bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, aldus de opdrachtgever.

Rechter: geen ingebrekestelling dus niet verzuim

De Kantonrechter maakt korte metten met de vordering. De opdrachtnemer was namelijk niet in verzuim De situatie dat, en de periode waarin een schuldenaar nalaat een opeisbare prestatie te verrichten.
» Meer over verzuim
verzuim
en het recht op ontbinding en schadevergoeding ontstaat pas als de opdrachtnemer in verzuim is. Verzuim treedt pas in als de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn is gegund om na te komen, welke termijn hij ongebruikt voorbij laat gaan. De e-mail waarin de opdrachtgever aangeeft dat de maat vol is en dat er nu echt een plan van aanpak op tafel moet komen is geen ingebrekestelling Een schriftelijke aanmaning waarbij de schuldenaar die tekortschiet in gebreke wordt gesteld en hem een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld.
» Meer over ingebrekestelling
ingebrekestelling
. Er blijkt niet uit de e-mail dat de opdrachtgever hem in gebreke stelt en hem een deadline geeft het werk alsnog geheel op te leveren. De overeenkomst kon dus niet worden ontbonden en er is vooralsnog geen recht op schadevergoeding.

AMS Advocaten bij wanprestatie en schadevergoeding

De rechter pas in deze uitspraak de strakke regels rond de wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
keurig toe. In principe mag een schuldeiser een overeenkomst ontbinden als de schuldenaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. Als de nakoming van een overeenkomst niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat deze bevoegdheid pas als de wederpartij in verzuim is. De achterliggende gedachte van deze voorwaarde is dat een schuldenaar wel in de gelegenheid moet zijn gesteld om een tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
-waarvan hij wellicht niet op de hoogte was- te herstellen.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence