4 min lezen

Klachtplicht: tijdig klagen bij gebrek

NL

De rechtbank Dordrecht heeft zich onlangs uitgelaten over een kwestie waarin de opdrachtgever de hoofdaannemer verweet dat een tegelvloer niet goed was gelegd. De aannemer roept de tegellegger in vrijwaring De wet biedt de mogelijkheid om in een rechtszaak een derde in vrijwaring op te roepen. Daarmee wordt beoogd om bij een veroordeling direct de schade op de in vrijwaring opgeroepen derde te verhalen.
» Meer over vrijwaring
vrijwaring
op, aangezien hij als onderaannemer de vloer heeft gelegd. De rechtbank vindt echter dat de aannemer te laat is met klagen. Advocaat bouwrecht Marco Guit legt uit.

Vrijwaringsprocedure

De hoofdaannemer is  gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
 in de zaak tegen zijn opdrachtgever (de hoofdzaak), maar eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
in de vrijwaringszaak. De hoofdaannemer heeft na de comparitie Een zitting waar de rechter vragen aan partijen kan stellen.
» Meer over comparitie
comparitie
van partijen in de hoofdzaak de vloer in kwestie geïnspecteerd en is tot de conclusie gekomen dat die niet goed is gelegd. De aannemer komt vervolgens met zijn opdrachtgever overeen dat hij de vloer opnieuw zal leggen. De herstelkosten die de hoofdaannemer moet maken bedragen zo’n € 10.000,-, welk bedrag de aannemer vervolgens op de onderaannemer probeert te verhalen in de vrijwaringsprocedure.

Gebrek? Klaag op tijd!

De aannemer stelt onder meer dat hij herhaaldelijk heeft geprobeerd in contact te komen met de onderaannemer maar dat deze nergens op heeft gereageerd. Uit het vonnis volgt dat de hoofdaannemer het wel wat bont heeft gemaakt. Hij is in augustus 2009 aansprakelijk gesteld door de opdrachtgever, maar hij heeft zelf pas in november 2010 de onderaannemer aansprakelijk gesteld. De rechtbank wijst de vordering van de hoofdaannemer om die reden af.

Rechtsverlies door niet-protesteren

De rechtbank verwijst ter onderbouwing van naar het bepaalde in artikel 6:89 BW. Op grond van dit artikel kan geen beroep (meer) worden gedaan op een gebrek in de prestatie indien niet binnen bekwame tijd nadat het gebrek is ontdekt, of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt, is geklaagd. De bepaling is niet alleen van toepassing op het verrichten van diensten, maar ook op verbintenissen tot het geven van zaken. Het idee achter dit artikel is  dat de schuldenaar moet worden beschermd, doordat hij er op mag rekenen dat de schuldeiser met bekwame spoed onderzoekt of de prestatie aan de verbintenis beantwoordt en, als dit niet het geval blijkt te zijn, spoedig meedeelt.

Redelijke termijn voor herstellen gebrek

In de praktijk gaat het, niet alleen in bouwzaken maar ook in andere zaken, nog wel eens mis: er wordt niet tijdig aan de bel getrokken bij een eventueel aansprakelijke partij of een ingebrekestelling Een schriftelijke aanmaning waarbij de schuldenaar die tekortschiet in gebreke wordt gesteld en hem een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld.
» Meer over ingebrekestelling
ingebrekestelling
(nodig om aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
te laten intreden) blijft achterwege zodat er geen verzuim De situatie dat, en de periode waarin een schuldenaar nalaat een opeisbare prestatie te verrichten.
» Meer over verzuim
verzuim
ontstaat en vermeende schade in principe niet kan worden verhaald. De wet geeft als hoofdregel aan dat een mogelijk aansprakelijke partij een redelijke termijn dient te krijgen om het gebrek in kwestie te herstellen.

Advocaat bij ingebrekestelling

Indien er in welke zaak dan ook wordt geconstateerd dat er een tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
in de te leveren prestatie is dient het juiste stappenplan te worden doorlopen om te voorkomen dat het recht om een beroep op een gebrek in de prestatie te doen is komen te vervallen. Per geval moet worden bekeken wat een redelijke termijn is waar binnen moet worden geklaagd. Over het algemeen kan er van worden uitgegaan dat er in ieder geval binnen twee maanden een beroep op het geconstateerde gebrek moet worden gedaan. Daarbij is het van belang een goede ingebrekestelling te versturen aan de aansprakelijk te houden partijen, aangezien hoofdregel is dat die eerst in verzuim moet worden gebracht alvorens schadeplichtig te kunnen zijn.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van vastgoedrecht, waaronder bouwrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en insolventierecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence