Betalingsonmacht BV door niet doorbelasten facturen: bestuurdersaansprakelijkheid?

Een interessante uitspraak van het Hof Amsterdam over bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
. Het ging in deze zaak om bestuurders die ervoor hebben gezorgd dat twee schuldeisers niet konden worden betaald. Is dat onbehoorlijke taakvervulling en is er dus sprake van persoonlijke aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
Advocaat ondernemingsrecht Marco Guit, gespecialiseerd in bestuurdersaansprakelijkheid, licht de zaak toe.

Staken van doorbelasting zonder grond

Twee consultants hebben diensten verricht voor Etric BV. Etric BV had een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
met investeringsmaatschappij Riro Ventures op grond waarvan zij de consultancy fees mocht doorbelasten. Riro Ventures betaalde zo dus indirect de vergoeding aan de twee consultants. Deze wijze van doorbelasting was lange tijd de gangbare praktijk. Op een gegeven moment heeft Etric BV de aan de consultants verschuldigde vergoeding niet meer doorbelast aan Riro Ventures. Omdat Etric voor haar inkomsten geheel afhankelijk was van de betalingen door Riro Ventures, had het niet doorbelasten en innen van de aan Etric toekomende bedragen tot direct gevolg dat Etric niet in staat zou zijn de facturen van de consultants te voldoen en daar ook geen verhaal voor zou bieden. Incassomaatregelen van de consultants mochten niet baten.

Advocaat: bestuurdersaansprakelijkheid

De consultants hebben daarom o.m. de bestuurders van Etric aangesproken voor hun schade op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Deze vordering is door de rechtbank toegewezen en later is het vonnis in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
door het Hof bekrachtigd. Het Hof oordeelde dat er geen goede reden aanwezig was voor Etric om de consultancy fees opeens niet meer aan Riro Ventures door te belasten. Ook is niet aannemelijk gemaakt dat de daaropvolgende betalingsonmacht bij Etric ook zou zijn ontstaan als de fees wel waren doorbelast en geïnd.

Onbehoorlijke taakvervulling: persoonlijk verwijt

Met andere woorden, volgens het Hof dient de handelswijze van de bestuurders als onbehoorlijke taakvervulling te worden beschouwd. De bestuurders valt persoonlijk ernstig te verwijten dat zij een gang van zaken hebben bewerkstelligd of toegelaten waardoor te voorzien was dat de situatie zou ontstaan dat Etric de consultants niet meer zou kunnen betalen. De bestuurders hebben dus willens en wetens betalingsonmacht gecreëerd ten koste van de consultants. Zij zijn dan ook aansprakelijk voor de schade die de consultants hebben geleden.

Bestuurdersaansprakelijkheid advocaat

Een bestuurder kan een persoonlijk verwijt worden gemaakt als hij namens de BV een overeenkomst aangaat met een derde terwijl hij dan al weet dat deze overeenkomst niet zal kunnen worden nagekomen. Ook kan er sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid als het bestuur schulden heeft gemaakt op een moment dat men wist dan wel behoorde te weten dat de vennootschap niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen (de zgn. Beklamel-norm). Voorts kan er –net zoals in deze zaak- sprake zijn van aansprakelijkheid als de bestuurder bewerkstelligd dat er geen vermogen wordt opgebouwd in de vennootschap.

More in Ondernemingsrecht
Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Publicatietermijn van jaarrekening verkort bij de Flex BV?

Bij de vernieuwing van het vennootschapsrecht in 2012 (de "flex-BV") is als bijkomend gevolg van een gewijzigde bepaling over vaststelling...

Close