Dezelfde handelsnaam: wanneer is het inbreuk?

Een veel voorkomende discussie in de rechtszaal: mag iemand een onderneming drijven onder een handelsnaam die al reeds gebruikt wordt door een ander? In een recente uitspraak onderzoekt de rechtbank of de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
partij inbreuk heeft gemaakt op het handelsnaamrecht De bescherming van een ondernemer ten aanzien van (het gebruik door anderen van) zijn handelsnaam.
» Meer over handelsnaamrecht
handelsnaamrecht
van de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
. Advocaat handelsnaamrecht Hidde Reitsma bespreekt de zaak en legt uit wanneer sprake is van inbreuk en hoe een handelsnaam te beschermen.

 

 

Gedaagde start bedrijf met dezelfde naam eiseres

De eiseres in deze zaak is een trainingsbureau genaamd ‘Spruit ICT’. Zij voert sinds 1981 o.a. de handelsnaam “Spruit in Company”. In 2011 is de onderneming van gedaagde opgericht. Gedaagde richt zich ook op trainingen. Een jaar na oprichting heeft gedaagde het woordmerk Een merk dat bestaat uit één of meer woorden
» Meer over woordmerk
woordmerk
“Spruitt” gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau en is zij de handelsnaam “Spruitt” gaan voeren.

Advocaat IE-recht bij handelsnaam beschermen

Eiseres heeft een in intellectueel eigendomsrecht gespecialiseerde advocaat ingeschakeld die gedaagde heeft gesommeerd het gebruik van de handelsnaam “Spruitt” te staken. Gedaagde verandert hierop de naam in “Splintt”. Maar de domeinnaam spruitt.nl en het e-mailadres “@spruitt.nl” bleef nog in gebruik. Bezoekers van de website worden wel doorgelinkt naar www.splintt.nl. In de rechtbankprocedure vordert eiseres daarom een declaratoir vonnis Een vonnis waarmee de rechter door middel van een zogenaamde verklaring voor recht een rechtsverhouding tussen partijen vaststelt.
» Meer over declaratoir vonnis
verklaring voor recht
dat gedaagde inbreuk heeft gemaakt op haar handelsnaamrechten. Voorts vordert zij dat gedaagde wordt bevolen iedere inbreuk verder te staken. Tot slot eist eiseres (een voorschot op de) schadevergoeding.

Inbreuk: bijna identieke handelsnaam en verwarringsgevaar

Voorop staat dat eiseres al eerder de handelsnaam ‘Spruit’ voerde. In principe biedt de Handelsnaamwet bescherming aan een onderneming tegen het gebruik van dezelfde of een sterk lijkende handelsnaam door een andere onderneming. Er moet dan wel sprake zijn van verwarringsgevaar tussen de ondernemingen bij het publiek. De rechter in deze zaak is van oordeel dat de handelsnamen in kwestie slechts in geringe mate van elkaar afwijken. Zeker nu deze namen op exact dezelfde wijze worden uitgesproken. Zij is voorts van mening dat er sprake is van verwarringsgevaar. Immers, partijen houden zich beide bezig met trainingen voor bedrijven. Het is dus aannemelijk dat het publiek (de doelgroep) ofwel denkt dat Spruitt en Spruit dezelfde onderneming zijn, ofwel dat de ondernemingen aan elkaar gelieerd zijn.

Sprake van voortdurende inbreuk op handelsnaamrecht

De rechtbank oordeelt dat gedaagde in ieder geval vanaf juni 2012 tot aan maart 2013 onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
hebben gehandeld jegens eiseres. Wat betreft de instandhouding van de domeinnaam en het actief blijven van de mailadressen, is de rechtbank van mening dat dit een voortdurende inbreuk op de handelsnaam van Spruit ICT betreft. Gedaagde wordt dan ook verboden om verder inbreuk te maken op straffe van een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
. Zij zal dus de website geheel moeten platleggen en de mailadressen buiten gebruik moeten stellen.

Schadestaatprocedure: vaststelling van de schade

Wat betreft de schade is gedaagde voor de gehele inbreukmakende periode aansprakelijk jegens eiseres. Maar of eiseres daadwerkelijk schade heeft geleden kan de rechtbank in deze procedure niet beoordelen. Daarom wordt gedaagde veroordeelt voor vergoeding van de schade “nader op te maken bij staat”. Dit betekent dat eiseres een schadestaatprocedure Een gerechtelijke procedure die na de hoofdprocedure volgt waarin enkel de omvang van de schade wordt vastgesteld.
» Meer over schadestaatprocedure
schadestaatprocedure
aanhangig zal moeten maken waarin louter wordt beoordeeld of en hoe hoog de schade is die eiseres meent te hebben geleden.

Meer in Intellectueel eigendomsrecht
advocatenkantoor in Amsterdam
Merkinbreuk: staking onrechtmatig gebruik en kostenvergoeding eisen in kort geding

Een beddengroothandel brengt een boxspring op de markt onder de naam Morpheus. Dit blijkt de merknaam te zijn van beddenspeciaalzaak...

Sluiten