5 min lezen

Schuldeiser van het failliete Imtech? Dit kunt u doen

NL

Nadat de banken hadden aangegeven geen nieuwe financiering te zullen verlenen had Imtech surseance van betaling aangevraagd. Dat houdt in dat de meeste schuldeisers zich tijdelijk niet kunnen verhalen op eigendommen van Imtech. Afgelopen donderdag is Imtech failliet verklaard en is de surseance van betaling dus omgezet in een faillissement. Veel leveranciers dreigen gedupeerd te raken. Advocaat faillissementsrecht Sander Schouten behandelt de mogelijkheden om rechten van schuldeisers zoveel mogelijk veilig te stellen.

 

Faillissement Imtech: eigendomsvoorbehoud inroepen

Indien u een leverancier bent van roerende zaken kunt u een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud. Het is van belang dat u in de met Imtech gesloten overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
of van haar verzonden opdrachtbevestiging heeft afgesproken dat alle door u geleverde zaken uw eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
blijven tot het moment waarop al uw vorderingen zijn voldaan. Een dergelijk eigendomsvoorbehoud Een eigendomsvoorbehoud is de meest geëigende wijze voor een leverancier om zich tegen een slecht betalende klant te beschermen.
» Meer over eigendomsvoorbehoud
eigendomsvoorbehoud
kan ook worden overeengekomen via uw algemene leveringsvoorwaarden, maar dan is het wel van belang dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op de met Imtech gesloten overeenkomst en goed ter hand zijn gesteld.

Maak gebruik van het recht van reclame

Veel bedrijven werken met het hierboven behandelde eigendomsvoorbehoud maar zijn niet bekend met het zogenaamde recht van reclame. Het recht van reclame is een relatief goedkope en makkelijke manier om in het faillissement de schade zoveel mogelijk te beperken. Het recht van reclame is echter gebonden aan korte termijnen waardoor het van belang is om snel te handelen. Het recht van reclame moet namelijk binnen zes weken nadat de koopprijs opeisbaar is geworden of binnen zestig dagen vanaf de dag waarop de zaken bij de koper zijn afgeleverd worden ingeroepen. Voor zowel het inroepen van het eigendomsvoorbehoud als het recht van reclame is het dus van belang dat dit snel en op een goede en snelle manier gebeurt. Gelet op onze jarenlange ervaring met (het afwikkelen van) faillissementen kunnen wij u desgewenst hierbij van dienst zijn.

Huur- en leaseovereenkomsten met Imtech

In het geval Imtech onroerende of roerende zaken van u huurt kunt u de huurovereenkomst na de faillietverklaring opzeggen tegen een opzegtermijn van drie maanden. Gedurende die opzegtermijn zullen alle huurpenningen worden aangemerkt als boedelschuld Een schuld die is ontstaan het kader van de afwikkeling van een insolventieprocedure, alsmede bepaalde in de wet genoemde schulden, zoals huur en loon na de uitspraak van de insolventie.
» Meer over boedelschuld
boedelschuld
waardoor die huurschuld door de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
zal moeten worden betaald voor voldoening van preferente en concurrente schuldeisers. De huurpenningen die betrekking hebben op de surseanceperiode worden ook aangemerkt als een boedelschuld en zullen in een opvolgend faillissement ook als boedelschuld moeten worden gezien.

Curator mag verhuurde zaken niet verkopen

Aan Imtech verhuurde zaken (dat geldt ook voor operational lease De overeenkomst waarbij een leasemaatschappij de aanschaf van een zaak financiert en vervolgens aan de gebruiker verhuurt met de intentie de zaak uiteindelijk te verkopen.
» Meer over lease
lease
producten) blijven uw eigendom zodat de curator ze niet kan verkopen. Daarnaast blijven roerende zaken die zich in verhuurde bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
bevinden en eigendom zijn van de verhuurder gewoon diens eigendom. De curator mag die zaken dus ook niet verkopen. Doordat de curator na de faillietverklaring van het bedrijf niet goed op de hoogte is van eigendomsrechten van derden gebeurt dit soms wel. Het is daarom van belang om direct na de faillietverklaring aanspraak bij de curator te maken op uw rechten en indien nodig de huur- of leaseovereenkomst op te zeggen.

Onderaannemers Imtech en retentierecht

Onderaannemers van Imtech lopen het risico dat ze niet meer betaald worden voor verrichte werkzaamheden. Het is daarom van belang om tijdig werkzaamheden op te schorten en ervoor te zorgen dat er geen verdere achterstand in betalingen ontstaat. Ook is het van belang om te onderzoeken of het mogelijk is om een beroep te doen op een retentierecht. Indien dit mogelijk is kan de zaak van de opdrachtgever door de aannemer niet worden afgegeven totdat diens vordering volledig is voldaan. Een retentierecht Het recht van een schuldeiser om een zaak van de schuldenaar onder zich te houden totdat zijn vordering is voldaan.
» Meer over retentierecht
retentierecht
kan worden uitgeoefend op roerende zaken maar ook op een onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerende zaak
die een aannemer aan het bouwen is. Vaak wordt een beroep op een retentierecht echter afgewezen omdat niet aan alle voorwaarden is voldaan. Daarom raad ik u aan om bij mogelijke aanspraak op een retentierecht snel advies in te winnen over de vraag of en de wijze waarop beroep op dit recht kan worden gedaan.

Het indienen van uw vordering bij de curator van Imtech

Als schuldeiser van een failliete onderneming is het allereerst van belang om de openstaande vordering in te dienen bij de curator. De curator is vanaf dat moment bekend met uw vordering en zal u van belangrijke ontwikkelingen in het faillissement op de hoogte houden. Het is daarom van belang om uw vordering gespecificeerd en voorzien van enkele belangrijke bewijsstukken zoals de onderliggende overeenkomst en/of ook de openstaande facturen bij de curator in te dienen.

Informeer de curator snel over uw zekerheidsrechten

Ook is dat het moment waarop u eventuele zekerheidsrechten, zoals het hiervoor behandelde eigendomsvoorbehoud, recht van reclame en retentierecht, maar ook een eventueel pandrecht Een pandrecht is een beperkt recht strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen.
» Meer over pandrecht
pandrecht
of recht van hypotheek kenbaar te maken. Vanaf dat moment kan de curator uw aanspraken niet negeren waardoor u de schade zoveel als mogelijk kunt beperken. Het spreekt voor zich dat ook het indienen van de vordering aldus op een correcte wijze dient te gebeuren kort na uitspreken van het faillissement. Desgewenst kan een van onze insolventierecht advocaten u hiermee helpen.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence