3 min lezen

Renvooiprocedure bij geschil over vordering: hoe werkt het?

NL

Een debiteur De schuldenaar, iemand die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.
» Meer over debiteur
debiteur
kan te maken krijgen met een veiling Een openbare verkoop.
» Meer over veiling
executieveiling
van zijn bezit. Als er meerdere schuldeisers zijn die beslag hebben gelegd of die bij voorrang in de executieopbrengst mogen delen, kan discussie ontstaan over de rangorde. In een rangregelingprocedure worden de vorderingen bij de rechter-commissaris ingediend en wordt de rangorde vastgesteld. Bij discussie over het bestaan of de omvang van een bepaalde vordering, kan de rechter-commissaris de schuldenaar en de betreffende schuldeiser doorverwijzen naar een renvooiprocedure. In deze procedure onderzoekt de rechtbank de betwiste vordering. Advocaat insolventierecht Hidde Reitsma legt aan de hand van een recente uitspraak uit hoe dit in zijn werk gaat.

Vordering van eiseres: twee executoriale beslagen

Eiseres heeft ten bedrage van € 172.000 op 6 juni 2012 executoriaal beslag gelegd op registergoederen van gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
. Dit beslag is overbetekend aan gedaagde. Enige dagen later heeft zij een aanvullend beslag laten leggen voor een bedrag van ruim € 670.000. Dit beslag is niet overbetekend. De registergoederen worden bij executieveiling verkocht. Er melden zich vervolgens 9 schuldeisers, waaronder eiseres, die allemaal een deel van de executieopbrengst claimen. Om de rangorde vast te stellen tussen deze schuldeisers is een rangregelingprocedure gestart. Eiseres diende hier een vordering van in totaal € 850.000 in. Gedaagde betwiste deze vordering op de grond dat het beslag van eiseres nietig was.

Beslag nietig wegens nalaten overbetekening

In een renvooiprocedure overweegt de rechtbank dat het proces-verbaal van het aanvullende beslag van 12 juni 2012 niet is overbetekend aan gedaagde zodat dit beslag inderdaad nietig is. Volgens artikel 505 Wetboek van Rechtsvordering dient een afschrift van het proces-verbaal van een beslaglegging op straffe van nietigheid van het beslag niet later dan drie dagen na de inschrijving in het kadaster aan de geëxecuteerde te worden betekend.

Art 66 Rv: Gebrek in exploot slechts nietig bij onredelijke benadeling

Eiseres doet nog een tevergeefs beroep op artikel 66 Wetboek van Rechtsvordering. Hierin is bepaald dat een gebrek in een exploot Een exploot is een proces verbaal van de ambtshandeling van een deurwaarder.
» Meer over exploot
exploot
slechts nietigheid met zich meebrengt als degene voor wie het exploot bestemd is, door dat gebrek onredelijk wordt benadeeld. De rechtbank wijst erop dat het hier niet gaat om een gebrek in een exploot maar om het geheel achterwege laten van een exploot. De betekening is essentieel bij executoriaal beslag Executiemiddel waarbij de goederen van de schuldenaar te gelde te maken zodat de schuldeiser zijn vordering uit de verkregen opbrengst kan voldoen.
» Meer over executoriaal beslag
executoriaal beslag
anders is de beslagene niet op de hoogte van het beslag. Daarom heeft de wet het achterwege laten hiervan gesanctioneerd met nietigheid. Het eerste beslag ter zake € 172.000 was overigens wel geldig gelegd zodat eiseres voor dit bedrag wordt toegelaten in de rangregelingprocedure.

Beslag op registergoederen: let op de voorschriften!

Een executoriaal beslag op een onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerende zaak
wordt een bureaubeslag genoemd: de deurwaarder hoeft zijn kantoor niet uit en kan aan de hand van gegevens uit de openbare register het exploot opstellen. Het beslag ontstaat zodra de deurwaarder “aan zijn bureau” het opgestelde proces-verbaal van beslaglegging ondertekent. Het beslag krijgt echter pas effect als deze is ingeschreven in het kadaster. Een afschrift van deze inschrijving moet vervolgens binnen 3 dagen aan de geëxecuteerde worden betekend (overbetekening). De deurwaarder die namens eiseres het beslag heeft gelegd heeft in deze kwestie zitten slapen. Hij heeft wel voor de inschrijving in het openbare register gezorgd maar is de overbetekening vergeten. Een kapitale fout blijkt achteraf.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence