4 min lezen

Ontbonden vennootschap kan alsnog failliet worden verklaard

NL

Het komt in de huidige recessie vaak voor dat vennootschappen buiten faillissement worden geliquideerd. Het is voor crediteuren niet altijd mogelijk goed te beoordelen of de liquidatie De afwikkeling van de boedel van een failliete onderneming.
» Meer over liquidatie
liquidatie
op een ordentelijke wijze is verlopen. Er is een mogelijkheid om dat alsnog te laten onderzoeken door een curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
: ook een ontbonden vennootschap failliet kan worden verklaard als aannemelijk is dat er nog baten aanwezig zijn. Advocaat faillissementsrecht Marco Guit legt uit.

Aanwezige baten na ontbinding

In een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam is wederom aan de orde geweest het verzoek tot faillietverklaring van een reeds ontbonden vennootschap. De verzoeker heeft gesteld meerdere vorderingen op de ontbonden B.V. te hebben en nooit op de hoogte te zijn gesteld van de liquidatie van de vennootschap. Daarbij is aangegeven dat er baten zijn in verband met het niet deponeren van de jaarrekeningen 2007 en 2008, zodat er sprake is van onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 lid 1 juncto lid 2 BW. Om aan aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
te ontkomen dient het bestuur aan te tonen dat het niet deponeren geen belangrijke oorzaak van het faillissement is. Verzoeker heeft ook gesteld dat de raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) .
» Meer over raad van commissarissen
raad van commissarissen
eveneens aansprakelijk is op grond van artikel 2:259 BW.

De vennootschap waar het verzoek tot faillietverklaring tegen was gericht (gerekestreerde) heeft de vordering van verzoeker betwist. Op 29 oktober 2008 is bij de Kamers van Koophandel geregistreerd dat gerekestreerde is opgehouden te bestaan omdat geen bekende baten meer aanwezig zijn met ingang van 17 oktober 2008.

Summierlijk oordeel over de kans van slagen vorderingen

Op grond van artikel 2:19 lid 4 BW houdt een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
, indien er op het tijdstip van zijn ontbinding geen baten meer aanwezig zijn, op te bestaan. De rechtbank dient (nu verzoekster gemotiveerd heeft gesteld dat gerekestreerde nog baten heeft) te beoordelen of summierlijk is gebleken van feiten en omstandigheden, die voldoende aannemelijk maken dat er nog baten zijn. Indien aan de overige vereisten voor faillietverklaring is voldaan, kan (volgens vaste jurisprudentie) het faillissement worden uitgesproken en moet de rechtspersoon worden geacht ter afwikkeling van het faillissement te zijn blijven bestaan. Een vordering uit bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:248 BW komt de curator toe ten behoeve van de gezamenlijke crediteuren. De vordering kan op zichzelf als bate worden aangemerkt. De rechtbank is van mening dat dan wel moet worden meegewogen of dergelijke vordering ook daadwerkelijk kans van slagen heeft en tot verhaal zal leiden.

De rechtbank is van oordeel dat te weinig is aangevoerd om de bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
dan wel de onbehoorlijke taakvervulling door de raad van commissarissen aannemelijk te maken, althans voldoende aannemelijk te maken dat een dergelijke vordering ook kans van slagen heeft. Daar komt bij dat volgens de rechtbank een reëel verhaal van een dergelijke vordering op de bestuurder niet aannemelijk is geworden. De rechtbank is van mening dat niet summierlijk is gebleken dat gerekestreerde op 17 oktober 2008 over baten beschikte. Het verzoek wordt afgewezen en de vennootschap blijft ontbonden.

Toewijzing faillietverklaring ontbonden vennootschap

In de aangehaalde uitspraak is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er niet voldoende aanleiding was om een ontbonden vennootschap alsnog failliet te verklaren. De rechtbank Amsterdam heeft in een andere zaak overigens wel geoordeeld dat een ontbonden vennootschap failliet diende te worden verklaard, en wel op grond van het summierlijk blijken van het op het moment van ontbinding nog beschikken over baten. Deze uitspraak vindt u hier. Het blijft een summierlijk oordeel dat de rechtbank op basis van veelal een zitting dient te geven. Het is uiteindelijk de benoemde curator die de betreffende baten dient te onderzoeken, beoordelen en zo nodig te gelden te maken.

AMS Advocaten; specialist insolventie en herstructurering

De advocaten van AMS Advocaten hebben veel ervaring op het gebied van faillissementsrecht, herstructurering en doorstart, pre-pack De procedure waarbij door de rechtbank een bewindvoerder wordt aangesteld die voordat een bedrijf in surséance of failliet is gegaan de mogelijkheden van een snelle doorstart onderzoekt.
» Meer over pre-pack
pre-pack
en zo nodig liquidatie van vennootschappen of concerns welke financieel in zwaar weer terecht zijn gekomen. Maar ook als u wordt geconfronteerd met een vordering op een ontbonden vennootschap zijn er mogelijkheden, zo is hierboven beschreven.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence