Jaarrekening 10 dagen te laat: sprake van onbehoorlijk bestuur?

Als een bedrijf failliet gaat kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden als er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. Uitgangspunt is dat het niet of niet tijdig deponeren van de jaarstukken onbehoorlijk bestuur en dus persoonlijke  aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
oplevert. Behalve als er sprake is van een onbelangrijk verzuim De situatie dat, en de periode waarin een schuldenaar nalaat een opeisbare prestatie te verrichten.
» Meer over verzuim
verzuim
. Maar wanneer is een termijnoverschrijding een onbelangrijk verzuim? Bij slechts 10 dagen? Of kan 6 maanden overschrijding nog door de beugel? Advocaat insolventierecht en bestuurdersaansprakelijkheid Marco Guit legt uit aan de hand van een recente uitspraak.

 

Curator eist betaling wegens onbehoorlijk bestuur

In deze zaak speelde het volgende. De curator had de bestuurder van een aantal failliete vennootschappen in een rechtbankprocedure aangesproken om alle schulden in de faillissementen te voldoen op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur, bestaande uit het te laat publiceren van jaarstukken over 2003 van twee BV’s. De bestuurder voerde als verweer dat hij de overschrijding slechts 10 dagen respectievelijk 6 maanden was en dat er een plausibele verklaring voor de termijnoverschrijding was. Er zou slechts sprake zijn van een onbelangrijk verzuim.

Rechtbank en Hof: sprake van onbelangrijk verzuim

De rechtbank en, in hoger beroep ook het Hof, gaan mee in de verklaring van de bestuurder en wijzen de vorderingen van de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
af. Ten aanzien van de overschrijding van de 10 dagen termijn overweegt het Hof dat dit gezien de relatief korte duur van die overschrijding en de plausibele verklaring van de bestuurder hiervoor als een onbelangrijk verzuim moet worden aangemerkt. Ten aanzien van de 6 maanden termijn overweegt het Hof dat de bestuurder slechts over een periode van 3 weken van deze overschrijding indirect bestuurder was. Een overschrijding van 3 weken valt eveneens aan te merken als onbelangrijk verzuim, mede gelet op de logische verklaring voor dit verzuim, aldus het Hof.

Curator stelt cassatie in bij Hoge Raad

Maar de advocaat van de curator laat het er niet bij zitten en gaat in cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
. De Hoge Raad overweegt dat het bij de bepaling of er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur eerst gaat om de vraag of er sprake is van een verzuim. Vervolgens kan worden bezien of de betreffende bestuurder verwijtbaar is geweest ten aanzien van dit verzuim en wat zijn aandeel hierin is geweest. Daarna heeft de rechter ook nog de mogelijkheid de aansprakelijkheid van de individuele bestuurder te matigen als daarvoor aanleiding is.

Hoge Raad: meewegen aandeel bestuurder pas na vaststelling verzuim

Het Hof heeft volgens de Hoge Raad ten onrechte bij de bepaling of de termijnoverschrijding van 6 maanden een onbehoorlijke taakvervulling oplevert, het aandeel van de bestuurder meegewogen en de termijnoverschrijding gereduceerd tot feitelijk 3 weken. Het Hof had de gehele periode van 6 maanden in aanmerking moeten nemen. Op dit punt zal de zaak worden terugverwezen naar een ander gerechtshof. Ten aanzien van de beslissing van het Hof dat de overschrijding van 10 dagen als een onbelangrijk verzuim dient te worden aangemerkt, heeft het Hof in overeenstemming met de in de rechtspraak ontwikkelde maatstaven geoordeeld.

AMS: advocaat bij schending publicatieplicht jaarrekening

Deze uitspraak lijkt in lijn met eerdere rechtspraak over onbelangrijk verzuim. Omdat de bewijslast in beginsel op de bestuurder rust als hij stukken te laat heeft ingediend, doet iedere bestuurder er verstandig aan om altijd jaarrekeningen op tijd te publiceren. Een BV moet jaarlijks de jaarrekening opmaken. Kleinere en middelgrote bedrijven kunnen in veel gevallen volstaan met publicatie van een verkorte balans en winst- en verliesrekening.

More in Insolventierecht, Ondernemingsrecht
Doorstart na faillissement
Doorstart en aanbesteding: let op!

Het aanbestedingsrecht kan een doorstart vanuit faillissement behoorlijk frustreren. Dat bleek in een recente uitspraak van de Voorzieningenrechter van de...

Close