De curator en het recht op wanprestatie

Onlangs besliste het gerechtshof Arnhem over de mogelijkheden van een curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
om een huurovereenkomst op te zeggen. Hierbij gaf het hof een begrenzing aan het bekende Nebula-arrest. Daarin is geoordeeld dat een curator bij een bestaande huurovereenkomst soms wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
mag plegen. Advocaat faillissementsrecht Hidde Reitsma bespreekt dit opmerkelijke arrest.

 

 

Recht op wanprestatie door de curator

Bij een faillissement geldt als uitgangspunt dat het faillissement geen afbreuk doet aan de inhoud en de geldigheid van bestaande overeenkomsten. Toch heeft een faillissement in veel gevallen belangrijke gevolgen voor contracten die reeds gesloten zijn. Zo kan een curator niet worden gedwongen een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
na te komen die verplicht om iets te doen, zoals bijvoorbeeld de levering van een huis of de betaling van een koopsom. De curator heeft in bepaalde gevallen het recht op wanprestatie. De wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
kan in dat geval doorgaans slechts zijn vordering in het faillissement ter verificatie indienen.

Langlopende overeenkomsten en faillissement

In het zogenaamde Nebula-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat uitgangspunt is dat de curator ook bij bestaande huurovereenkomsten mag wanpresteren. Hij mag een onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerende zaak
in beginsel vrij van huur verkopen en de huurder met een concurrente vordering wegens deze wanprestatie achterlaten. Deze bevoegdheid van de curator vloeit voort uit de verplichting van de curator tot goed beheer van de tot de boedel behorende goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Dit beheer wordt bemoeilijkt door de langlopende overeenkomsten. De beslissing van de Hoge Raad in het Nebula-arrest is ook van toepassing op andere gebruiksrechten dan huur en op andere goederen van de failliet.

Geen opzegging huurovereenkomst bij faillissement

In de zaak bij het hof speelde het volgende. Na het faillissement van de verhuurder vorderde de curator ontruiming door de huurder met een beroep op het Nebula-arrest. De curator vorderde die ontruiming met het oog op de verkoop in onbewoonde staat. De voorzieningenrechter had in eerste aanleg geoordeeld dat het Nebula arrest zo moet worden gelezen dat de gelijkheid van schuldeisers moet prefereren boven het individuele belang van de huurder, zodat de huurder zich niet tegen ontruiming kan verzetten. Het hof oordeelt dat onderhavige zaak in relevante mate afwijkt van de zaak die aan de orde was in het Nebula-arrest. Het hof oordeelt dan ook dat het Nebula-arrest niet van toepassing is in deze zaak en beoordeelt de zaak aan de hand van de hoofdregel van artikel 37 Faillissementswet. Dit artikel bepaalt dat het voortbestaan van overeenkomsten niet wordt beïnvloed door het faillissement. Hierop maakt de Faillissementswet in geval van een faillissement van de verhuurder geen uitzondering.

Begrenzing opzeggingsbevoegdheid curator

Het faillissement is dan ook niet van invloed op de onderhavige huurovereenkomst en de curator moet de huurovereenkomst respecteren. Het Nebula-arrest strekt naar het oordeel van het hof dus niet zover dat alle overeenkomsten door de curator kunnen worden opgezegd die de gelijkheid van schuldeisers doorkruizen wanneer zij in stand worden gehouden. Pas wanneer sprake is van het onmogelijk maken van een goed beheer ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers bij instandhouding van de overeenkomst en bij langlopende overeenkomsten die het goederenbeheer ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers in ernstige mate bemoeilijken, heeft de curator het recht op wanprestatie.

Advocaat gespecialiseerd in insolventierecht

Wanneer u te maken krijgt met een curator die de huurovereenkomst met u wenst op te zeggen is het van belang dat u zich goed laat adviseren omtrent de mogelijkheden en de wijze waarop u zich het beste kunt verweren. De advocaten van AMS hebben ruime ervaring op het gebied van insolventierecht en het adviseren en procederen in zaken tegen een curator alsmede op het gebied van het huurrecht bedrijfsruimte.

Meer in Insolventierecht
Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Vernietiging faillietverklaring in hoger beroep

In een recent arrest heeft het Gerechtshof Amsterdam de door de rechtbank uitgesproken faillietverklaring van een schuldenaar vernietigd omdat niet...

Sluiten