3 min lezen

Huurder in kort geding ontruimen bij huurachterstand

NL

In deze tijden van economische neergang komt het vaak voor dat een huurder van bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
(zoals winkels of kantoorruimte) een betalingsachterstand in de huur laat ontstaan, de huur structureel te laat betaalt of zelfs helemaal geen huur meer betaalt. De verhuurder kan dan in kort geding betaling van de achterstallige huur en de ontruiming van het gehuurde eisen. De rechter bekijkt daarbij alle omstandigheden van het geval. Advocaat huurrecht bedrijfsruimte Thomas van Vugt legt uit.

Huurder bedrijfsruimte ontruimen: ontruimings kort geding

In het algemeen geldt dat een ontruiming alleen in kort geding kan worden toegewezen als voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter de ontruiming zal toewijzen en van de verhuurder niet kan worden verlangd dat die de uitkomst van de bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
afwacht. De vordering moet dus “hard” zijn en er moet voldoende spoedeisend belang Voor een toewijzing van een vordering in kort geding moet er sprake zijn van spoedeisend belang.
» Meer over spoedeisend belang
spoedeisend belang
zijn. Artikel 6:265 lid 1 BW bepaalt dat iedere tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen, aan de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
de bevoegdheid geeft om de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
te ontbinden, tenzij de tekortkoming die ontbinding niet rechtvaardigt. Per geval zal moeten worden beoordeeld of het betalingsgedrag van de huurder ernstig genoeg is om te komen tot een ontruiming van het gehuurde.

Huurachterstand of structureel te laat betalen

In de rechtspraak op het gebied van het huurrecht bedrijfsruimte wordt aangenomen dat een betalingsachterstand van twee of drie maanden voldoende is. Maar ook zonder huurachterstand kan soms met succes ontruiming worden geëist in kort geding. Door structureel de huur te laat te betalen schiet de huurder iedere maand opnieuw tekort in zijn betalingsverplichting. Soms kan een verbetering in het betalingsgedrag of in de financiële omstandigheden van een huurder aanleiding zijn om niet tot ontruiming over te gaan.  Maar als er geen aantoonbare en blijvende verbetering is optreden in het betalingsgedrag van de huurder zal de rechter in de meeste gevallen de ontruiming toewijzen.

Advocaat huurrecht bedrijfsruimte

Een advocaat met verstand van het huurrecht bedrijfsruimte kan soms uitkomst bieden als het gaat om ontruiming in kort geding op grond van huurachterstand en/of het te laat betalen van de huur. De AMS advocaat staat zowel huurder als verhuurder bij.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence