4 min lezen

Schuldeiser moet echtheid handtekening schuldbekentenis bewijzen

NL

In een recent tussenarrest van het Hof, werd aan de eisende partij die een lening opeisde opgedragen te bewijzen dat de handtekening onder de akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
van schuldbekentenis wel echt van de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
partij is. Op wie rust eigenlijk de bewijslast in civiele zaken? Sander Schouten, advocaat incassorecht, bespreekt de uitspraak.

 

 

Overeenkomst van geldlening

In deze zaak stelt de schuldeiser dat hij geld tegoed heeft van een schuldenaar. Hij verwijst naar een handgeschreven schuldbekentenis waarin staat dat de schuldenaar aan de schuldeiser een bedrag van € 30.000 moet betalen. De schuldeiser zou voor schuldenaar in het verleden werkzaamheden hebben verricht en er zou een overeenkomst van geldlening zijn gesloten. De schuldenaar betaalt het bedrag niet. De schuldeiser stuurt hem een aanmaning waarin hij de schuldenaar in gebreke stelt. Als dan nog steeds betaling uitblijft, wendt de schuldeiser zich tot een incassoadvocaat.

Incasso van openstaande vordering

De advocaat stelt een incassoprocedure in. Naast het bedrag van € 30.000 vordert hij ook rente en buitengerechtelijke incassokosten. In de procedure ontkent de schuldenaar bij hoog en laag de schuldbekentenis te hebben ondertekend. De handtekening die onder zijn naam op het papier staat, is niet van hem, aldus de schuldenaar. Bovendien heeft hij de schuldeiser nimmer opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
gegeven om werkzaamheden voor hem te verrichten of dat er met deze werkzaamheden dergelijke kosten gemoeid zouden zijn.

Rechtbank wijst vordering af

De Rechtbank komt tot het oordeel dat de schuldeiser onvoldoende aan zijn stel- en substantiëringsplicht heeft voldaan. Met andere woorden, de schuldeiser heeft, in het licht van de ontkenning van de schuldenaar, niet voldoende bewezen dat de werkzaamheden zijn verricht voor dit bedrag. De vordering wordt afgewezen en de schuldeiser gaat in hoger beroep.

Hof: eiser moet echtheid handtekening bewijzen

Het Hof meent dat de schuldeiser wel voldoende heeft gesteld dat hij werkzaamheden heeft verricht.  Waar het volgens het Hof om gaat is de betwisting van de handtekening. Omdat de schuldeiser stelt dat de handtekening op de schuldbekentenis van de schuldenaar is, rust op hem de bewijslast dat dit inderdaad het geval is. Het Hof stelt de schuldeiser daarom in de gelegenheid om een deskundige een handtekening onderzoek te laten verrichten. De zaak wordt vervolgd.

Bewijslast en stelplicht in civiele zaken

Wie stelt moet bewijzen! Zo luidt het bekende adagium in de rechtspraktijk. Deze hoofdregel volgt uit artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering:

De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.

Als een eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
in een procedure schadevergoeding vordert omdat een buurjongen een ruit heeft beschadigd, zal de eiser dit feit moet bewijzen. Tenzij de buurjongen erkent dat hij dit heeft gedaan want alleen feiten die door de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
worden betwist moeten worden bewezen.

Uitzonderingen op de hoofdregel: omkeringsregel

Meestal rust de bewijslast op de eisende partij (omdat deze partij in de regel de partij is die een beroep doet op de rechtsgevolgen van een feit), maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Soms rust de bewijslast op de gedaagde partij. Bijvoorbeeld als de buurjongen in dit geval als verdediging aanvoert te hebben gehandeld uit overmacht Een schuldenaar verkeert in overmacht als hij tekortschiet en de tekortkoming niet aan hem valt toe te rekenen.
» Meer over overmacht
overmacht
. Als een partij een feit heeft bewezen, dan kan de wederpartij in de gelegenheid worden gesteld tegenbewijs te leveren. Een andere uitzondering op de hoofdregel is de omkeringsregel in aansprakelijkheidszaken. Zo zal bv. de automobilist die betrokken is bij een ongeval met een voetganger altijd moeten bewijzen dat de schade die voetganger heeft geleden niet is veroorzaakt door het ongeval.

Sander Schouten

Sander

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence